Proiectul USAID APM lansează Apel pentru finanțare prin granturi RFA_008 ”Modernizarea infrastructurii de postrecoltare și refrigerare a companiilor consolidatoare din cadrul lanțului valoric de producere a pomușoarelor”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID Agricultura Performantă  în Moldova

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA)

No. MoldHVAA_RFA_008

Modernizarea infrastructurii de postrecoltare și refrigerare a companiilor consolidatoare din cadrul lanțului valoric de producere a pomușoarelor

Data lansării: 07 februarie  2018

Data încheierii: 12 martie  2018

Dragă Solicitant:

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru modernizarea infrastructurii de postrecoltare a pomușoarelor  în cadrul  companiilor consolidatoare, astfel încât să sporească capacitatea acestora de a livra volume de produs consistente,  ce satisfac cerințele de calitate a piețelor externe.

Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Proiectul va organiza un atelier de pre-aplicare la data de 21 februarie, 2018, ora 13.00, la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 19 februarie 2018. Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participarea la atelier. Atunci când confirmați participarea, indicați dacă persoana are necesități speciale pentru a accesa facilitățile atelierului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un email de confirmare a înregistrării în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de participare.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la 19 februarie 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. Pentru pachetul de aplicare COMPLET și Q & A verifică Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/10AuaISzaJWIxHhQAItZF6_UJ_z3nf27R

Angajații proiectului APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru cererea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Certificări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile

 

Проект USAID “Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове”

Объявление о подаче Заявок на получение грантов

MoldHVAA_RFA_008

Модернизации технологических потребностей консолидаторов ягодного сектора в хранении и послеуборочной обработке урожая

Дата опубликования: 07 февраля 2018 года

Крайний срок подачи заявлений: 12 марта 2018 года

Уважаемый заявитель,

Проект Агентства США по Международному Развитию (USAID) «Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International, Inc”, принимает заявки на получение грантов для добавленной стоимости по производству ягод и увеличению объема их продаж за счет модернизации технологических потребностей консолидаторов ягодного сектора в хранении и послеуборочной обработке урожая. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с нормативными документами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также согласно внутренней политике по управлению грантами Проекта АПМ.

В рамках проекта будет проведен предварительный семинар, 21 февраля 2018 года, в 13.00 в течении двух часов, в офисе AПМ по адресу: ул. Алексея Матеевича, 87, Кишинев, Молдова.

Этот семинар позволит кандидатам, имеющим право на получение помощи и заинтересованным кандидатам задавать вопросы об Объявление о подаче Заявок и получать рекомендации о том, как заполнить форму заявки. Заинтересованные заявители, которые отвечают требованиям приемлемости, определенным в разделе III ниже, и хотели бы присутствовать на этом семинаре, должны подтвердить свое участие, отправив имя участника и имя организации на адрес grants@moldovaagro.com до 19 февраля 2018 года. Только один человек может присутствовать от каждой организации. При подтверждении посещаемости уточните если у человека есть особые потребности в доступе к семинару. Возмещение расходов для посещения семинара не будет. Зарегистрированные участники получат подтверждение участия в течение 2 рабочих дней с момента получения.

Желающие принять участие в проекте могут задать вопросы, касательно запроса о подаче Заявлений на получение гранта (RFA) и получить руководство о том, как заполнить форму заявления, отправив вопросы на электронный адрес: grants@moldovaagro.com до 19 февраля 2018 года. Для получения полного пакета заявки и Q&A (вопросов и ответов) проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/10AuaISzaJWIxHhQAItZF6_UJ_z3nf27R

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление ненадлежащего благосклонного отношения, касательно данного ходатайства. О любой ненадлежащей просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю Проекта АПМ или на: BusinessConduct@chemonics.com.

Приложения к данному Объявлению о подаче Заявлений на получение гранта:

- Приложение A – Форма Заявления на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной части Заявления на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые, как применимые стандартные положения

 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.