hackathon

Concurs national de eseuri/ National contest of essays

CONCURS NAȚIONAL DE ESEURI

TINERII DIN MOLDOVA ȘI UE

 

În perioada 26 septembrie – 10 octombrie 2016, UCRM lansează concursul național de eseuri cu titlul Tinerii din Moldova și UE , adresat tinerilor din Republica Moldova.

Concursul de eseuri face parte din proiectul cu titlul Invest in Youth! Este implementat de Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM) în parteneriat cu Asociația Autorităților Locale din Lituania (ALAL), cu suportul Ambasadei Lituaniei la Chișinău și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei.

Obiectivul principal al proiectului este sensibilizarea tinerilor din Republica Moldova cu privire la avantajele integrării europene și familiarizarea lor cu politicile de tineret și organizațiile din Lituania. Acest lucru se va realiza prin organizarea unui concurs național de eseuri și implicarea ulterioară a câștigătorilor acestui concurs în vizita de studiu în Lituania, organizată de UCRM și ALAL. Vizita de studiu va include întâlniri cu tineri și organizații de tineret din Lituania, precum și participarea la o serie de evenimente publice și reuniuni cu Europarlamentari lituanieni.

Costurile pentru deplasare (transport și cazare) vor fi acoperite din bugetul proiectului.

 

2. Condiții de participare la concurs:

2.1 CINE POATE APLICA?

Pentru concursul național de eseuri pot aplica doar tineri, având cetățenia Republicii Moldovei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care sunt:

# familiarizați cu UE, valorile și principiile europene;

# cunosc politicile UE de tineret și dezbaterile privind aportul tinerilor la viitorul UE;

# interesați de afacerile europene și de suportul acordat de statele membre Republicii Moldova,

în special Lituania;

# fluenți în engleză.

 

2.2 TEMATICA ESEURILOR:

- viziunea asupra Uniunii Europene, în ansamblu, și viitorul acesteia;

- Moldova și Uniunea Europeană, integrarea europeană;

- democrația în Moldova;

- importanța implicării tinerilor în procesul de integrare europeană.

 

2.3 Condiții tehnice minime pentru eseuri:

- Eseul va fi realizat și prezentat în limba Engleză, pe format A4, cu font minim Times New Roman 12, maximum 2 pagini.

Un candidat poate depune un singur eseu.

 

2.4 Dosar candidatură concurs:

Aplicantul va completa un DOSAR DE APLICAȚIE ce contine :

- eseu (Engleză)

- CV candidat (Engleză)

Dosarul trebuie trimis pe mail la adresa: office@ucrm.md, până la data de 10 Octombrie 2016, ora 17:00. Dosarele incomplete sau transmise după acest termen limită nu vor fi luate în considerare.

 

3. PROCESUL DE SELECȚIE:

Selecția aplicațiilor se va face sub coordonarea unui Comitet Consultativ format din: reprezentanți ai UCRM și Ambasada Lituaniei la Chișinău, rolul acestuia fiind să supervizeze și să asigure transparența procesului de selecție.

La selecție se va lua în calcul echilibrul geografic și de gen.

 

NATIONAL CONTEST OF ESSAYS

MOLDOVAN YOUTH AND EU

 

Between 26 September and – 10 October 2016, UCRM launches the national contest of essays called Moldovan youth and EU, aiming youth in the Republic of Moldova.

The contest is developed within the project called Invest in Youth! Implemented by the Union of County Councils of the Republic of Moldova (UCRM), in partnership with the Association of Local Authorities in Lithuania (ALAL) with the support of the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Moldova and funded by the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania.

The main objective of the project is to raise awareness among Moldovan youth on the benefits of European integration and familiarizing them with the policies of youth organizations in Lithuania. This will be achieved by organizing a national essay contest and organisation of study visit to Lithuania with the participation of 5 young people winners of this competition. The study visit organized by UCRM and ALAL, will include meetings with youth and youth organizations in Lithuania and participation in a series of public events and meetings with Lithuanian Members of the European Parliament.

 

2. Eligibility:

2.1 WHO CAN APPLY?

For the national contest of essays can apply youth having the citizenship of the Republic of Moldova, with the age between 18  and 25 years, who are:

# Familiar with EU values and principles;

# Familiar with EU youth policies and debates on the future of EU youth intake;

# Interested in European affairs and the support given by Member States Moldova, especially Lithuania;

# Fluent in English.

 

2.2 TOPICS FOR ESSAYS:

- Vision on the EU as a whole and its future;

- Moldova and the European Union, European integration;

- Democracy in Moldova.

- importance of youth involvement in European integration.

 

2.3 Minimum technical conditions for essays:

- The essays will be written and sent in English, on A4, font Times New Roman 12, maximum 2 pages.

One candidate can submit only one essay.

 

2.4 Application file for contest:

Applicants must send a file of contest containing:

- Essay in Enlgish

- CV in English

 

The complete applications must be sent to the address: office@ucrm.md, until 10 October 2016, 17:00. Incomplete applications or applications sent after the deadline will not be taken into consideration.

 

3. SELECTION PROCESS:

The selection of applications will be done under the supervision of an Advisory Committee formed by representatives of UCRM and of the Lithuanian Embassy in Chisinau, whose role is to oversee and ensure the transparency of the selection process.

The selection will take into account geographical and gender balance.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.