Distribuie prietenilor:


COP 41 din 01.10.2019

CONTEXT

În perioada 01.10.2016 – 30.09.2019, Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței „Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, au implementat Proiectul „Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație şi Drepturile Omului (IEDDO).

Proiectul s-a bazat pe cooperarea organizațiilor implementatoare și o abordare holistică a problemei violenței în bază de gen în Republica Moldova. Proiectul a inclus activități de asistență a victimelor violenței în bază de gen; consolidarea capacităților actorilor statali și non-statali în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, în special violenței în familie; campanii de informare și sensibilizare a populației cu privire la problema violenței în bază de gen; monitorizarea implementării și promovarea îmbunătățirii carului legal și politicilor publice în domeniul combaterii violenței de gen etc.

*Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile în Termeni de Referință (ToR)

OBIECTIVUL CONCURSULUI
Contractarea unei persoane fizice sau juridice care să efectueze evaluarea externă finală a proiectului „Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”.

APLICANȚI  ELIGIBILI
În cadrul concursului pot sa participe persoane fizice sau juridice (ex: expert; grup de experți; companie; organizație neguvernamentală, etc.).
*Profilul Evaluatorului este specificat în ToR.
*Nu sunt eligibile persoanele care au beneficiat direct de pe urma implementării proiectului respectiv.

PERIOADA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
Ofertantul contractat va executa contractul în perioada 15 noiembrie – 20 decembrie 2019.

DOSARUL APLICANTULUI
Candidații interesați trebuie să depună dosarul de aplicare care va include oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea obiectivelor de evaluare, a metodelor și tehnicilor propuse pentru colectarea și analiza informației, indicatorii de evaluare, planul de activități. *Mai multe detalii cu privire la conceptul metodologiei sunt disponibile în ToR;
 • Pentru persoane fizice – CV expertului/experților cu indicarea experienței relevante în domeniu;
 • Pentru persoane juridice – Profilul Companiei/Organizației cu indicarea experienței relevante în domeniu și CV expertului/experților care vor fi implicați în realizarea evaluării;
 • Pentru persoane juridice – Copia certificatului de înregistrare a companiei/organizației;
 • Calendarul propus pentru executarea serviciului (cu indicarea sumară a activităților și termenilor de livrare a produselor principale: metodologia finală și instrumentele de evaluare, prima versiune a raportului, versiunea finală a raportului etc);
 • Lista proiectelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (daca sunt publice). Lista publicațiilor, dacă sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web).
 • Datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii similare oferite de ofertant.

Oferta financiară va include:

 • Persoanele fizice trebuie să indice suma brută a onorariului solicitat. Suma brută va include toate impozitele aferente (impozit pe venit – 12%, asigurare medicală – 9%, fond pensii – 6%, și fondul social – 18%);
 • Persoanele juridice trebuie, în mod obligatoriu, să indice suma brută cu TVA 20% inclus și la TVA cota 0;
 • Oferta financiară trebuie să fie prezentată în formă de buget în Lei MDL (în format doc sau excel) cu detalierea costurilor (ex: onorariu; cheltuieli de transport; telefonie; rechizite; servicii oferite de părți terțe (redactarea, machetarea, traducerea raportului, etc.); alte cheltuieli relevante);
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru realizarea evaluării. Asociația Promo-LEX nu va acoperi costuri suplimentare pentru executarea contractului.

În baza rezultatelor concursului, Asociația Promo-LEX va semna un contract de prestări servicii.  Achitarea se va efectua într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate/după prezentarea raportului de evaluare final, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți. Achitarea va fi efectuată în Lei MDL.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR
Ofertele vor fi evaluate în baza uni set de criterii specificate în ToR.

TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI
Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 14 octombrie 2019, ora 18.00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic. Dosarele de aplicare trebuie expediate prin e-mail la adresa  tender@promolex.md cu mențiunea „Evaluare Externă Proiect”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii ofertelor cu cerințele și condițiile stipulate în anunț și ToR. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. La interviu vor fi invitați doar candidații pre-selectați.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
GSM: 069177101
Tel: (022) 450024
E-mail: olga_manole@promolex.mdlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: