Distribuie prietenilor:


Background

Description of the Program

Under this Program, women and men from the under-represented groups[1] will be provided an opportunity to undergo a 4 - 6 months internship with the UN agencies/entities present in Moldova to acquire the experience in the relevant areas of UN work. The candidates are expected to be identified through a competitive process, based on submitted applications.

[1] This internship position comes as a temporary special measure and seeks to fill in under-representation in UN Moldova primarily of persons belonging to the following groups: persons with disabilities; ethnic minorities, especially ethnic Gagauzians, Bulgarians, Roma, Jews, people of African descent; people living with HIV; religious minorities, especially Muslim women; LGBTQI.

Descrierea Programului

În cadrul acestui Program femeile și bărbații din grupurile mai puțin reprezentate[1] vor avea posibilitatea de a efectua un stagiu de 4 - 6 luni în cadrul agențiilor/entităților ONU prezente în Moldova, pentru a acumula experiență în domeniile relevante ale activității ONU. Candidații vor fi identificați în urma unui proces competitiv, în baza cererilor depuse.

[1] Această poziție de stagiu reprezintă o măsură specială temporară și intenționează să suplinească sub-reprezentarea în ONU Moldova, în primul rând a persoanelor din următoarele grupuri: persoane cu dizabilități; minorități etnice, în special găgăuzi, bulgari, romi, evrei, persoane de descendență africană; persoane care trăiesc cu HIV; minorități religioase, în special femei musulmane; LGBTQI.

Описание Программы

В рамках этой Программы, женщины и мужчины из малопредставленных групп[1] будут иметь возможность пройти стажировку в течение 4-6 месяцев в агентствах ООН в Молдове для приобретения опыта в соответствующих областях деятельности ООН. Кандидаты будут отобраны на конкурсной основе, на основании поданных заявок. 

[1] Эта должность стажёра является специальной временной мерой и преследует цель ликвидации низкой представленности в ООН в Молдове, прежде всего, людей из следующих групп: лица с ограниченными возможностями; представители этнических меньшинств; особенно гагаузы, болгары, ромы, евреи, лица африканского происхождения; люди, живущие с ВИЧ; религиозные меньшинства, особенно женщины мусульманки; ЛГБТКИ .

Scope of work

Objective of the Program

To offer women and men from under-represented groups an opportunity to acquire the experience of work with United Nations (UN) in order to increase their competitiveness under UN job/consultancy competitions.

Obiectivul Programului

A oferi femeilor și bărbaților din grupurile mai puțin reprezentate oportunitatea de a obține experiență de lucru cu Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru a-și spori competitivitatea în cadrul concursurilor de angajare sau oportunităților de consultanță ale ONU.

Цель Программы

Предоставить женщинам и мужчинам из малопредставленных групп возможность приобрести опыт сотрудничества с Организацией Объединенных Наций (ООН) в целях повышения их конкурентоспособности при последующем найме на работу.

Documents to be included

Submission of an Application

Women and men from the under-represented groups are invited to submit the following basic application package:

- Letter of motivation / intention explaining why the applicant seeks a particular internship position (which shall be specifically named) and how it can help him/her build further carrier and/or advance personal development objectives. In the letter, the applicant will refer to his/her belonging to a particular under-represented group and any eventual difficulties encountered in employment and studies because of the respective belonging;

- Curriculum Vitae including a brief description of candidate’s studies and previous experiences, and mentioning of any special needs which need to be accommodated at the internship place;

- Reference Letters (1 – 2) from non-governmental organizations representing the interests of the relevant under-represented groups, supervisor, teacher, colleagues or any other person who can describe your competencies.

The documents need to be submitted in Romanian, or Russian, or English languages.

Additional application documents may be requested for some of the announced internship positions, as per the respective Terms of Reference.

Apply online

Depunerea unei cereri

Femeile și bărbații din grupurile sub-reprezentate sunt invitați să depună următorul pachet minim de documente:

- Scrisoare de motivare / intenție explicând de ce își dorește o anumită poziție de stagiar (care trebuie să fie specificată) și cum aceasta îl/o poate ajuta la realizarea obiectivelor sale privind cariera viitoare/sau dezvoltarea personală. În cadrul scrisorii, aplicantul va face  referință la apartenența la un grup sub-reprezentat anumit, și orice dificultăți eventuale întâlnite la ocuparea în câmpul muncii sau studii din cauza apartenenței la acest grup;

- Curriculum Vitae care va include descrierea studiilor și experienței precedente a candidatului/candidatei, menționând orice necesități speciale care urmează a fi acomodate la locul de desfășurare a stagiului;

- Scrisori de recomandare (1–2) din partea organizațiilor neguvernamentale care reprezintă interesele grupurilor sub-reprezentate relevante, supervizor, profesor, coleg(ă) sau orice altă persoană care poate descrie competențele. 

Documentele urmează a fi depuse în limba Română sau Rusă, sau Engleză.

Documente adiționale ar putea fi solicitate pentru unele poziții de stagiar anunțate, conform Termenilor de Referință respectivi.

Aplică online

Подача заявки

Для участия в Программе, женщинам и мужчинам из малопредставленных групп предлагается представить следующий минимальный пакет документов:

- Мотивационное письмо / письмо о намерениях с объяснением причин и желания пройти стажировку (конкретную позицию необходимо указать) и того как это может ей/ему помочь в реализации своих целей профессионального или личностного развития. В письме заявитель будет ссылаться на принадлежность к конкретной малопредставленной группе, а также трудности, возникающие в трудоустройстве или в получении образования, по причине принадлежности к этой группе;

- Резюме, которое будет включать описание полученного образования и предыдущего опыта кандидата, с указанием особых потребностей, которые требуют адаптации/приспособления места стажировки;

- Рекомендательные письма ( 1 – 2) от неправительственных организаций, представляющих интересы соответствующих малопредставленных групп, руководителя, преподавателя, коллег или любого другого лица, которое может описать ваши компетенции. 

Документы могут быть поданы на Румынском либо Русском, либо Английском языке.

Для некоторых объявленных стажировок могут быть затребованы дополнительные документы, согласно соответствующим Техническим Заданиям. 

Подача заявки онлайнlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: