Distribuie prietenilor:


Pretura sectorului Centru ANUNȚ Cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală , în cadrul Preturii sectorului Centru (mun. Chișinău, str. Bulgară, 43) În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009, Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei administrație publică locală. Scopul general al funcţiei: Asigurarea unei comunicări bidirecţionale cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local. Oferirea informaţiilor utile cetăţenilor asupra activităţii curente a preturii, primăriei, precum şi despre alte servicii din teritoriu. Prin intermediul serviciilor prestate de către acest specialist, cetăţenii interesaţi pot primi informaţiile dorite şi li se poate înlesni accesul la diverse servicii publice locale. Sarcinile de bază: 1. Organizează audienţa cetăţenilor la pretor; asigură desfăşurarea, în condiţii adecvate, a programului de audienţă a cetăţenilor. 2. Elaborează web texte şi realizează plasarea acestora pe site-ul Preturii. 3. Asigură transparenţa instituţională şi decizională, prin informarea pe larg a publicului privitor la activitatea Preturii, antrenarea cetăţenilor la soluţionarea problemelor de interes comun. 4. Participă la acţiunile tehnico-organizatorice în procesul de pregătire şi desfăşurare a alegerilor parlamentare/locale, a referendumurilor şi recensămintelor conform programelor stabilite • Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă; g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. Cerinţe specifice: Studii: • Superioare Cunoaștințe:  Cultură generală  legislaţiei în vigoare în domeniul  de operare a programelor la calculator (Windows, Excel, Word, Internet); Aptitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE: a) formular de participare (se anexează); b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; d) copia carnetului de muncă; e) cazier judiciar; f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. Notă: - Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 14.06.2018 – 03.07.2018, inclusiv. Depunerea documentelor de participare la concurs: sediul Preturii sectorului Centru (mun. Chişinău, str. Bulgară 43), bir.5. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Oxana Popovici, specialist principal, Serviciul resurse umane, bir.5. Telefon de contact 022-27-53-70. E-mail – resurseumane@chisinaucentru.md BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:  Constituţia Republicii Moldova  Codul contravenţional al RM  Codul muncii al RM  Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”  Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”  Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”  Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”  Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”  Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”  Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”  Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”  Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”  Hotărârea Guvenului RM nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova  Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector”.

Alte articole de acest autor:
Author: Oxana


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: