Distribuie prietenilor:


Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sînt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante. 
1. Informații generale privind funcția publică vacantă
Scopul general al funcţiei:
Contribuie la realizarea atribuțiilor Oficiului Avocatului Poporului în raioanele de nord ale țării,orientate spre garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului în Republica Moldova de către autorităţile publice locale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către asociaţii obşteşti şi persoane cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a localităţilor.
Sarcinile de bază:
1) Examinarea și investigarea cererilor repartizate și a sesizărilor din oficiu, conform procedurii standardizate;
2) Monitorizarea respectării drepturilor omului, conform planului de activitate al Reprezentanței;
3) Contribuirea la evidența datelor și analiza sistemică a cazurilor examinate/investigate;
4) Participarea în realizarea activităţilor de promovare a drepturilor omului.
Gradul de salarizare: 8, sporuri, alte plăți salariale conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind salarizarea funcționarilor publici.
Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare. 
2. Cerințe generale și specifice față de candidați
2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:
 deține cetățenia Republicii Moldova;
 posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 are capacitate deplină de exercițiu;
 nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție. 
2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:
 studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul dreptului; 
 minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu;
 cunoaşterea legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale OAP şi din serviciul public;
 cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivelul B1;
 cunoașterea standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului;
 cunoștințe avansate de operare la calculator: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 analiză şi sinteză, extragere de concluzii logice, întocmire de note/rapoarte, elaborare de documente/texte de complexitate înaltă, înțelegere a problemelor sistemice, cooperare și colaborare, comunicare eficientă/asertivă, mobilizare de sine, responsabilizare, gestionare a emoțiilor, putere de concentrare în condiții de stres, auto-evaluare; 
 atenție la detalii, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, responsabilitate, disciplina muncii, orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă, tendinţă spre auto-dezvoltare şi dezvoltare profesională continuă, perseverență, învățare din greșelile proprii.
3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
3.1. Cadrul normativ general și de specialitate:
 Constituția Republicii Moldova;
 Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul);
 Legea nr. 164 din 31.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului;
 Principiile de la Paris;
 Legea nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
 Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;
 Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;
 Convenția internațională cu privire la drepturile copilului;
 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
 Convenția internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului;
 Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;
 Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și protocolul opțional la Convenție;
 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele la Convenție.
3.2. Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici: 
 Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. 
 Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public”;
4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail
 formularul de participare[1];
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare;
 copia carnetului de muncă[2];
 cazier judiciar[3].
Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 
05 mai 2017, ora 17.00
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16
Date de contact: 060002661; 022 23 48 00, email: o.luchian@inst.ombudsman.md
Persoana de contact: Olesea Luchian
Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:
[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web:www.ombudsman.md
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: