Distribuie prietenilor:


A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist principal al Secţiei audit intern a Departamentului Poliţiei de Frontieră.

2. Scopul general al funcției:
Acordarea consultanței și asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, contribuind la obținerea plusvalorii, oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestuia prin efectuarea misiunilor de audit intern.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Efectuarea misiunilor de audit intern în scopul evaluării sistemului de  management financiar şi control al Departamentului Poliției de Frontieră și subdiviziunilor subordonate;

2) Elaborarea rapoartelor de audit intern şi prezentarea acestora spre examinare șefului secției;
3) Comunicarea cu conducătorii subdiviziunilor auditate despre constatările şi recomandările de audit;
4) Monitorizarea implementării recomandărilor de către persoanele responsabile din cadrul subdiviziunilor auditate;
5) Asigurarea consultanței, având scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând soluții pentru eliminarea acestora;
6) Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studii:
- superioare, în domeniul auditului, economic-finanicar și/sau juridic.

Experienţă profesională:
- vechimea în muncă în domenii ce au tangență cu auditul, serviciile de finanțe, contabile sau management, nu mai puțin de un an.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislației din domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet;
- avantaj servește cunoașterea unei limbi străine de circulație.

Abilităţi:
- lucru în echipă, comunicare eficientă, negociere, aplanare a situaţiilor de conflict, studiu intensiv, planificare, monitorizare, evaluare, abilități de lucru cu etc.

Atitudini/comportamente:
- respect faţă de oameni, obiectivitate, responsabilitate, loialitate, perseverenţă, percepere şi înţelegere rapidă a sarcinilor, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, etc.

Condiţii de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, disponibilitatea la  lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- program de muncă conform graficului: luni-vineri, 8:00 – 17:00; pauza de masă: 12:00 – 13:00.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
1. Acte normative din domeniu:
2. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.
3. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră.
4. Ordinul MF nr.113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern.
5. Ordinul MF nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
6. Ordinul MF nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.
7. Ordinul MF nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a unității de audit intern).
8. Ordinul MF nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.
9. Ordinul MF nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public.

7. Data limită de depunere a documentelor:
- 10 martie 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail: resurse.umane@border.gov.md
adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 19.

Alte articole de acest autor:
Author: Audit


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: