Invitație pentru propuneri de proiect Cartografierea serviciilor sociale la nivelul a zece raioane din Republica MoldovaInvitație pentru propuneri de proiect Cartografierea serviciilor sociale la nivelul a zece raioane din Republica Moldova

 Invitație pentru propuneri de proiect

Cartografierea serviciilor sociale la nivelul a zece raioane din Republica Moldova

 Publicat pe 16 mai 2023

Termen limită pentru prezentarea propunerilor de proiect 31 mai 2023

   Structura invitației pentru propuneri de proiect

1.      Introducere. 3

2.      Informații de context 3

3.      Programul de implicare comunitară. 4

4.      Cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul celor zece raioane menționate. 5

4.      Cerințe generale pentru depunerea propunerilor de proiect 8

5.      Structura propunerilor de proiect 8

6.      Instrucțiuni pentru depunerea propunerilor de proiect 8

7.      Criteriile de selectare. 9

Anexa 1: Formularul de proiect 9


   1.    Introducere

Catholic Relief Services, implementatorul inițiativei Changing the Way We Care în Republica Moldova solicită propuneri de proiect de la organizații neguvernamentale din Republica Moldova pentru realizarea activităților de cartografiere a serviciilor sociale din zece raioane ale Republica Moldova. 

Scopul: Cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul a zece raioane în Republica Moldova

Perioada de realizare a activităților: iunie – decembrie 2023

Raioanele țintă: Anenii Noi, Cantemir, Criuleni, Edineț, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina, Ștefan-Vodă, Strășeni

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 31 mai 2023

Candidații eligibili: Depunerea propunerilor de proiect în cadrul prezentei invitații este deschisă organizațiilor neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova.

Alte informații: Organizațiile interesate pot depune propuneri de proiect pentru realizarea cartografierii in unul sau mai multe din raioanele țintă.   

    2.    Informații de context

Changing the Way We Care (CTWWC) este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018 cu scopul de a promova îngrijirea familială sigură și protectoare pentru toți copiii din instituții rezidențiale sau cei în situație de risc de separare de familiile lor, prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global. CTWWC este implementat de Catholic Relief Services și Maestral International LLC, în colaborare cu parteneri globali, naționali și locali care conlucrează pentru a schimba modul în care îngrijim copiii din întreaga lume. Programul CTWWC este finanțat de Alianța pentru Dezvoltare Globală a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Fundația MacArthur și Fundația GHR.

În Republica Moldova scopul CTWWC este de a contribui la finalizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale și de a consolida familiile și serviciile de tip familial, astfel încât copiii să se bucure de un mediu de îngrijire sigur și protector. Obiectivele CTWWC sunt:

 • Promovarea îngrijirii copiilor în mediul familial prin susținerea îmbunătățirii și implementării politicilor, investițiilor în resursele umane și prin consolidarea sistemului național de protecție a copilului;
 • Contribuirea la menținerea copiilor în familii și/sau reintegrarea lor prin intervenții de consolidare a familiei bazate pe nevoile copiilor, responsabilizarea comunității locale în reintegrarea și oferirea suportului corespunzător familiei;
 • Promovarea îngrijirii alternative de tip familial prin intermediul unei mișcări globale de învățare la nivel global, regional și național, în vederea promovării celor mai bune practici.

În 2022, CTWWC împreună cu alți parteneri de dezvoltare, și-a asumat angajamentul de a susține implementarea Programului Național pentru Protecția Copilului 2022-2025. În acest context, CTWWC a semnat un Memorandum de colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și conform HG347/2022 a fost inclus în calitate de partener de implementare pentru 27 din cele 72 de acțiuni ale programului.

În aprilie 2023, urmare a publicării conceptului reformei sistemului de asistență socială RESTART, CTWWC s-a angajat, de asemenea, să susțină acțiunile întreprinse de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova în cadrul reformei sistemului de asistență socială, care își propune promovarea și respectarea dreptului la protecție și asistență socială a populației vulnerabile din Republica Moldova, conform standardelor internaționale din domeniul drepturilor omului. Astfel, CTWWC susține realizarea demersurilor care facilitează accesul populației vulnerabile la servicii și prestații sociale, prin consolidarea sistemului și capacitarea acestuia de a răspunde nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, în special copiii vulnerabili și familiile acestora, inclusiv cei expuși riscului de separare și cei deja separați. Acțiunile derulate includ consolidarea mediului familial și consolidarea sistemului național de îngrijire a copiilor, respectiv reîntregirea familiilor prin procesul de reintegrare a copiilor în propriile familii și dezvoltarea sistemului alternativ de îngrijire de tip familial (în conformitate cu Liniile Directoare ONU privind îngrijirea alternativă a copilului).

Obiectivele CTWWC la nivel global și suportul oferit autorităților publice din Republica Moldova au la bază:

 • Convenția ONU cu privire la Drepturile Copiilor;
 • Recomandările Cabinetului de Miniștri al Consiliului Europei (2005)/5 cu privire la drepturile copiilor plasați în instituții rezidențiale;
 • Liniile Directoare ONU privind îngrijirea alternativă a copilului;
 • Concluziile și recomandările unei serii de șapte analize tematice privind situația copiilor vulnerabili și familiilor acestora din Republica Moldova atât în contextul dezinstituționalizării cât și al prevenirii plasamentului în instituții rezidențiale. Rapoartele pot fi accesate la următorul link: https://bettercarenetwork.org/reforma-sitemului-de-%C3%AEngrijire-%C3%AEn-republica-moldova.

    3.    Programul de implicare comunitară

Republica Moldova se află la o etapă avansată de implementare a reformei îngrijirii copiilor, contribuind și beneficiind de cele mai bune practici la nivel mondial, însă distribuirea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și de îngrijire alternativă rămâne a fi neuniformă la nivel de țară, iar măsurile de tip protecție socială – sprijin familial nu sunt însoțite de servicii de calitate complementare care să abordeze complexitatea vulnerabilităților.

Astfel, având în vedere faptul că prevenirea separării inutile a copiilor de familie necesită implicarea comunităților locale, autorităților publice și societății civile în sprijinirea atât a familiilor aflate în situații de risc, cât și a celor deja afectate de separare, CTWWC se angajează strategic să susțină implicarea comunitară în asigurarea îngrijirii familiale sigure și protectoare în zece raioane din Moldova, respectiv: Anenii Noi, Cantemir, Criuleni, Edineț, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina, Ștefan-Vodă, Strășeni. CTWWC intenționează, în colaborare cu mai mulți actori din raioanele vizate, să contribuie la consolidarea serviciilor sociale care previn separarea inutilă a copilului de familie, promovează consolidarea familiei și extind opțiunile alternative de îngrijire a copiilor bazate pe familie. Acest demers va include, în special, servicii destinate copiilor cu vârsta sub trei ani și copiilor cu dizabilități. Dezvoltarea și consolidarea serviciilor se va baza pe necesitățile individuale ale familiilor și copiilor, precum și a comunităților și va fi susținută prin introducerea celor mai bune practici bazate pe evidențe, demonstrarea, învățarea și schimbul de informații pentru a se asigura că toate raioanele și municipiile din Republica Moldova pot beneficia de suportul CTWWC, chiar dacă o atenție deosebită va fi acordată raioanelor selectate.

    4.    Cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul celor zece raioane menționate

Protejarea copiilor necesită o abordare multisectorială care să sprijine atât familiile expuse riscului de separare, cât și pe cele deja afectate de separare. CTWWC consideră că existența și funcționalitatea unui sistem consolidat de servicii sociale reprezintă cheia asigurării de suport potrivit pentru copiii și familiile aflați în nevoie. Serviciile sociale sunt create în primul rând pentru a servi oamenii în situații de vulnerabilitate dintr-o comunitate și, totodată, sunt o resursă care poate să fie accesată, în caz de nevoie, de orice persoană aflată într-o situație de dificultate. CTWWC va documenta eforturile în raioanele mai sus menționate, prin realizarea de acțiuni de cartografiere a serviciilor sociale existente și studii de caz demonstrative menite să sprijine scalarea în alte raioane, să informeze alte programe de dezvoltare și, atunci când este cazul, să furnizeze documentare pentru eforturile de dezvoltare a politicilor specifice.

Considerăm că este esențial ca toți membrii unei comunități, profesioniștii din domeniul social, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai organizațiilor laice și de credință, cadre medicale și didactice etc., să poată avea acces la informații actualizate și complete despre serviciile sociale existente la nivel local sau/și în proximitate. Astfel, se asigură o imagine de ansamblu a serviciilor sociale pe care atât instituțiile publice, cât și cele private le asigură diferitelor categorii de grupuri vulnerabile, precum și informații despre activitățile furnizate de fiecare serviciu, în vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale.

Activitatea de cartografiere va:

 • Asigura identificarea tuturor furnizorilor de servicii sociale și a categoriilor de beneficiari pe care îi deservesc și a dificultăților întimpinate în asigurarea de servicii sociale potrivite pentru persoanele aflate în situații critice, în special pentru categoria copiilor în situație de risc de separare de familie și a celor care au fost reintegrați în familii sau care beneficiază de îngrijire alternativă de tip familial;
 • Prezenta distribuția și accesibilitatea acestor servicii pentru populația vulnerabilă și, în general, pentru membrii comunității;
 • Facilita realizarea unui ghid care integrează toate serviciile sociale furnizate de către prestatori publici și de către cei privați, organizații laice și de credință (religioase) etc., care asigură la nivel raional, servicii specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil; și
 • Asigura accesul la informații actualizate și complete despre serviciile sociale existente la nivel local sau/și în proximitate pentru membrii comunităților vizate, profesioniștii din domeniul social, reprezentanți ai autorităților publice locale, cadre medicale și didactice și alții.

Activitatea de cartografiere urmărește atingerea următoarelor obiective:

 • Informarea populației despre serviciile sociale existente;
 • Creșterea accesibilității și a utilizării serviciilor sociale;
 • Identificarea de nevoi care în prezent nu sunt acoperite;
 • Asigurarea de recomandări pentru politicile publice din domeniul social;
 • Identificarea și promovarea de modele de bune practici;
 • Utilizarea ca bază de referință pentru măsurarea progreselor care se vor înregistra în timp.

Activitatea de cartografiere va identifica toate formele de servicii sociale specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil, va prezenta datele de contact (număr de telefon, adresa, email), furnizorul de care aparține, descrierea activităților pe care le desfășoară, capacitatea de care dispune. În acest sens se vor avea în vedere următoarele coordonate metodologice:

 1. Geografic: Se va structura pe cele 10 raioane. Pentru fiecare serviciu se va prezenta poziționarea geografică, la nivel comunitate/ raion; adresa exactă și se vor realiza hărți simple care prezintă locația și vecinătățile, fotografii ale clădirii unde se află sediul serviciului, utilizate ca resursă vizuală;
 2. Pe tipuri de servicii și categoria de serviciu social. Pentru fiecare tip de serviciu (primare, specializate, cu specializare înaltă[1]) se va prezenta o pictogramă specifică /sau un set de pictograme, care să asigure o imagine clară în ceea ce privește categoria/ grupul țintă a beneficiarilor/ tipul de serviciu.
 3. Pe tipuri de prestatori. Aceasta include publici/privați, laici/de credință.

Activitatea de cartografiere va fi implementată având în vedere următoarele sarcini, livrabile și nivel anticipat de efort:

Nr.

Sarcini

Perioada

Livrabile

Nivelul anticipat de efort/# zile

Obiectivul 1. Planificarea activităților

1.1

Sedință inițială în vederea prezentării, stabilirii cadrului de lucru, clarificării aspectelor organizatorice

 iunie 2023

 

1

1.2

Revizuirea documentelor relevante, a modelelor prezentate în mapa

iunie 2023

 

5

1.3

Dezvoltarea unui plan de lucru, prezentarea acestuia în vederea revizuirii/aprobării

22-23 iunie 2023

 

2

Obiectivul 2. Realizarea metodologiei de lucru specifice

2.1

Elaborarea metodologiei de lucru; tipurile de acțiuni, instrumentele și metodele de realizarea a activităților specifice

26-30 iunie 2023

Chestionare

Interviuri

5

2.2

Planificare și logistică

3-5 iulie 2023

3

2.3

Revizuirea metodologiei de lucru/ consultarea în cadrul ședințelor grupului de lucru

5-7 iulie 2023

 

3

Obiectivul 3. Realizarea activității de cartografiere

3.1

Realizarea unei acțiuni teren, la nivelul conducerii fiecărui raion având ca scop prezentarea modului în care se va realiza acțiunea de cartografiere

10-14 iulie 2023

Note informative

5

3.2

Colectarea datelor în teren

17 iulie –

17 august 2023

Date colectate pentru  fiecare raion. Date brute care trebuie furnizate CTWWC

5 zile lucrătoare pentru fiecare raion X numărul de raioane incluse in ofertă

3.3

Elaborarea raportului de cartografiere

11 septembrie 2023

Raport pentru fiecare raion

3 zile lucrătoare pentru fiecare raion

X numărul de raioane incluse in ofertă

3.4

Ajustarea raportului în baza comentariilor și recomandărilor CTWWC

 25 septembrie 2023

Raport ajustat/finalizat în baza recomandărilor

5 zile lucrătoare pentru fiecare raion

X numărul de raioane incluse in ofertă

3.5

Eveniment(e) de prezentare finală a raportului

Noiembrie 2023

Lista participanților, agenda evenimentului, raport

2 zile lucrătoare pentru pregătirea evenimentului în fiecare raion

 

    4.    Cerințe generale pentru depunerea propunerilor de proiect

Scopul: Cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul a zece raioane în Republica Moldova

Perioada de realizare a activităților: iunie – decembrie 2023

Raioanele țintă: Anenii Noi, Cantemir, Criuleni, Edineț, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina, Ștefan-Vodă, Strășeni

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31 mai 2023

Candidații eligibili: Depunerea propunerilor de proiect în cadrul prezentei invitații este deschisă organizațiilor neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova.

Alte informații: Organizațiile interesate pot depune propuneri de proiect pentru efectuarea cartografierii in unul sau mai multe din raioanele țintă. 

    5.    Structura propunerilor de proiect

Propunerile de proiect vor avea următoare structură:

 1. Tabel de prezentare generală a organizației

Denumirea organizației

 

Adresa organizației

 

Numărul și data de înregistrare a organizației

 

Numele, adresa de email și numărul de telefon mobil al directorului executiv

 
 1. Descriere narativă care prezintă:
 • Experiența relevantă și calificările organizației de a realiza activitatea de cartografiere (maxim 1 pagină)
 • Abordarea de implementare a activității de cartografiere în raionul/raioanele selectate (maxim 1 pagină)
 • Echipa care va fi implicată în implementarea activității (maxim 1 pagină)
 1. Formularul de proiect (prezentat în Anexa 1) completat după cum urmează:
 • Planul detaliat de implementare a proiectului
 • Bugetul
 • Experiența anterioară (relevantă activității de cartografiere)

 

    6.    Instrucțiuni pentru depunerea propunerilor de proiect

Propunerile de proiect vor fi elaborate în limbă română și transmise electronic în versiune WORD și PDF. Formularele completate vor fi transmise în versiune EXCEL. Titlul mesajului va include următorul format: CTWWC/MD – Organizația– Cartografierea serviciilor sociale.  Propunerile de proiect vor fi transmise la următoarea adresa electronică ctwwcmoldova@crs.org. Întrebările de clarificare pot fi transmise în scris la adresa ctwwcmoldova@crs.org până pe 25 mai 2023.

 

Termenul limită pentru transmiterea propunerilor de proiect este 31 mai 2023.  CTWWC va confirma recepționarea propunerilor de proiect și va contacta organizațiile interesate privind decizia de selectare și/sau etapele care urmează până pe 15 iunie 2023.

    7.    Criteriile de selectare

Propunerile de proiect vor fi analizate de o comisie de selecție în baza următoarelor criterii:

 

Criteriu

Indicatori

%

Experiența și capacitatea organizației de a realiza activitatea de cartografiere

Experiența anterioară relevantă (documentată în descrierea narativă și formularul privind experiență anterioară)

Potrivirea proiectului cu alte activități implementate de organizație

Parteneriatele relevante și existente ale organizației

Calificările echipei implicată în implementarea activității de cartografiere

40

Calitatea strategiei și planului de implementare

Strategia și planul de implementare a proiectului corespunde cu obiectivele activității de cartografiere și termenii prezentați în secțiunea 4.Cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul celor zece raioane menționate

30

Cost eficiența

Bugetul propus este rezonabil și comparabil cu proiecte/activități similare

30

Dacă va fi necesar, comisia de selecție va contacta organizațiile interesate pentru a solicita informații suplimentare.

 

    Anexa 1: Formularul de proiect

 

[1] Serviciile sociale primare sunt serviciile care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor și au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială.

Serviciile sociale specializate sunt serviciile care implică antrenarea specialiștilor și au drept scop menținerea, reabilitarea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia.

Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt serviciile prestate într-o instituție rezidențială sau într-o instituție specializată de plasament temporar, care impun un șir de intervenții complexe ce pot include orice combinație de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependență sporită și care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).

Anexa - Formular de proiect