Internews: Concurs pentru selectarea a cinci parteneri din mass-media locală în cadrul proiectului Consolidarea Redacțiilor pentru Dezvoltare Durabilă (CReDD)/ Конкурс по выбору пяти партнёров из местных СМИ Молдовы

Termen limită: 8 octombrie 2021

Destinat: instituțiilor media regionale independente

Internews lansează un nou proiect în Moldova - Consolidarea Redacțiilor pentru Dezvoltare Durabilă (CReDD). Suntem în căutarea instituțiilor media regionale independente care își doresc o schimbare, vor să-și îmbunătățească durabilitatea financiară și să-și extindă aria de conținut, care să fie bazat pe fapte verificate, care este relevant la nivel local și atractiv pentru consumatori.

În cadrul proiectului, vom oferi sprijin pe termen lung celor cinci parteneri media selectați pentru a trece la o următoare etapă de dezvoltare, în funcție de propriile lor obiective. De exemplu, vom oferi îndrumare pentru reorganizarea eficientă a redacției, vom asigura îmbunătățiri tehnice pentru a produce conținut atractiv pe platforme diferite, vom ajuta partenerii să testeze noi abordări creative de monetizare și de obținere de fonduri, etc. Împreună cu partenerii, Internews va elabora planuri de asistență care vor fi realizate prin instruire intensivă, la fața locului și online, precum și prin mentorat, combinate cu sprijin de grant. Aceste activități vor îmbunătăți managementul editorial și vor dezvolta conținut nou și strategii de afaceri pentru a ajuta redacțiile să-și extindă publicul, să-și sporească veniturile și să fie mai autonome, să îmbunătățească modul în care își elaborează materialele de presă și să aprofundeze relația cu publicul lor local. Redacțiile locale selectate vor fi parteneri pe toată durata proiectului (doi ani).

Partenerii vor fi în contact direct cu experți locali și internaționali, care se bucură de succes semnificativ în domeniul lor și sunt gata să împărtășească din experiența lor, și să ajute la aplicarea ei în practică în Moldova.

 1. Condițiile pentru obținerea grantului

Trimiteți o idee de proiect/viziune (până la 500 de cuvinte). Spuneți-ne ce doriți să schimbați în redacția dvs., ce obiective ați dori să atingeți? Noi nu vă limităm în niciun fel formularea obiectivelor voastre. Cu cât obiectivul este mai ambițios și creativ, cu atât mai bine, dar ar trebui să fie, totuși, realist. Scrieți ceea ce vă împiedică să efectuați aceste schimbări (de exemplu, lipsa abilităților necesare, lipsa personalului, echipamentului sau a banilor. Sau poate, pur și simplu, nu sunteți gata să începeți schimbarea, aveți unele îndoieli). În general, scrieți despre tot ceea ce împiedică atingerea obiectivelor voastre. Formularul complet de cerere online poate fi găsit AICI.

Redacțiile trebuie să fie gata să:

 • accepte efectuarea evaluărilor repetate (ale capacității organizaționale) pentru monitorizarea rezultatelor și stabilirea priorităților pentru asistență;
 • întreprindă transformări, de exemplu, îmbunătățirea conținutului utilizând formate inovatoare și să acopere probleme care sparg stereotipurile, să introducă noi strategii financiare, să utilizeze date și idei creative de marketing pentru a capta noi audiențe și noi oportunități pentru generarea de venituri, conversie digitală etc.;
 • participe în cadrul sesiunilor de instruire și de mentorat, online sau cu prezență fizică (inclusiv la consultațiile pe termen lung) organizate în cadrul proiectului;
 • ia parte la întâlnirile periodice offline cu alți participanți din cadrul proiectului pentru a-și împărtăși experiențele într-o atmosferă prietenoasă. Sperăm că astfel de întâlniri îi vor ajuta pe toți să găsească mai multă inspirație pentru a-și atinge obiectivele;
 • participe la evenimente anuale offline „de prezentare”, pentru a-și arăta progresul și proiectele realizate, să împărtășe din experiențe, să învețe din succesele și eșecurile reciproce; să beneficieze de seminarele de scurtă durată despre noile tendințe media sau probleme de interes comun;
 • furnizeze rapoarte cu privire la rezultatele muncii lor și la utilizarea fondurilor primite, inclusiv statisticile de audiență a paginii web (și ale altor platforme), informații despre venituri. Internews va asigura confidențialitatea datelor, după cum este necesar;
 • se angajeze în respectarea eticii jurnalistice și a principiilor jurnalismului profesionist.
 1. Suportul financiar

Granturile vor acoperi cheltuielile necesare pentru dezvoltarea capacității partenerilor în baza planurilor individuale de dezvoltare, cum ar fi angajarea de personal pentru domeniul publicității sau editori video, actualizarea echipamentelor și consumabilelor, achiziționarea de licențe software, actualizări ale sistemului de gestionare a conținutului, dezvoltarea paginilor web și costurile certificatelor HTTPS, și altele. Valoarea granturilor va fi determinată individual pentru fiecare partener media selectat în baza evaluărilor. Granturile vor fi furnizate în rate pe perioada proiectului. Pentru a obține următoarea tranșă, partenerii trebuie să atingă reperele prestabilite.

 1. Cine poate participa?

Criteriul de bază pentru eligibilitate este ca instituțiile media să fie amplasate în afara capitalei, să publice în limba română sau rusă, să aibă o prezență pe piața mass-media de cel puțin un an. Sunt încurajate să participe mass-media de toate formatele - scrisă, radio, TV sau online. Redacțiile trebuie să aibă o politică editorială independentă și o dedicație demonstrată față de standardele jurnalistice profesionale și de etică.

 1. Selectarea partenerilor

Cererile vor fi evaluate de un juriu de experți (din domeniul mass-media și reprezentanți ai donatorilor) în baza unor criterii de selecție, inclusiv:

- claritatea ideii de proiect (inclusiv motivația și angajamentul față de schimbare);

- politica editorială independent;

- angajamentul demonstrat față de jurnalismul etic și cel în serviciul publicului;

- capacitatea echipei;

- motivația de a-și dezvolta propria capacitate printr-o muncă susținută de experți în jurnalismul multimedia și managementul afacerilor;

- inițiativele existente sau dorința de a încuraja implicarea comunității și de a folosi feedback-ul publicului pentru a îmbunătăți conținutul;

- deschidere demonstrată față de îmbunătățirile la nivel managerial (dovezi ale adoptării unor strategii de îmbunătățire managerială, inițiative de auto-învățare, eforturi de restructurare sau alte acțiuni similare);

- capacitatea de a aloca timp și resurse fizice experților consultanți pe termen lung;

- diversitatea personalului (angajarea persoanelor cu dizabilități, a persoanelor aparținând minorităților) etc.

Solicitanții de granturi trebuie să se asigure că abordează aceste puncte în materialele de depuse la concurs (în ideea de proiect etc.).

 1. Termenul de depunere

Candidații interesați vor completa și trimite formularul online de participare în română sau rusă, până la 8 octombrie, 2021, ora 18:00. Persoana de contact: Irina Gotișan, Coordonatoare de program, e-mail: igotisan@internews.org, +373 69 855 776.

- - - - - - -

Internews запускает новый проект в Молдове - "Укрепление новостных редакций для их устойчивого развития" (CReDD). Мы ищем региональные независимые СМИ, желающие измениться, повысить свою финансовую устойчивость и расширить охват основанного на фактах, актуального для местных условий и интересного контента.

В рамках этого проекта мы предложим пяти избранным медиа-партнёрам долгосрочную поддержку для перехода на следующий этап развития в зависимости от их собственных целей – например, рекомендации по эффективной реорганизации редакции новостей, технические обновления для создания интересного контента для новых/различных платформ, помощь в тестировании творческих подходов к монетизации и сбору средств и т. д.. Internews совместно с партнёрами будет разрабатывать планы оказания помощи, которые будут осуществляться посредством интенсивного обучения на местах и в режиме онлайн, а также посредством наставничества в сочетании с грантовой поддержкой. Эти мероприятия улучшат управление редакцией, помогут создавать контент и разработать бизнес-стратегии, которые помогут редакциям расширить аудиторию, повысить независимость редакции, а также улучшить контент и углубить взаимодействие с местной аудиторией. Отобранные местные СМИ будут являться партнёрами проекта на протяжении всего периода его реализации (два года).

Партнёры получат непосредственный доступ к местным и международным экспертам, которые достигли значительных успехов в своей области и готовы поделиться своим опытом, помочь применить его на практике в Молдове.

 1. Условия получения поддержки / гранта

Представьте презентацию (до 500 слов). Расскажите, что вы хотите изменить в своей редакции, каких целей хотите достичь. Мы никоим образом не ограничиваем формулировку ваших целей. Чем более амбициозной и творческой будет цель, тем лучше, но все же она должна быть реалистичной. Напишите, что мешает вам осуществить эти изменения (например, отсутствие необходимых навыков, нехватка персонала, оборудования или денег. А, может, вы просто не готовы начинать меняться, у вас есть какие-то сомнения)? В общем, напишите обо всем, что стоит на пути к достижению ваших целей. Полную онлайн-форму заявки можно найти ЗДЕСЬ.

Представители редакции должны быть готовы:

 • проходить периодические оценки (оценки организационного потенциала) для мониторинга результатов и определения приоритетов в оказании помощи;
 • осуществлять преобразования, например, улучшить контент посредством использования новых инновационных форматов и освещения вопросов, разрушающих стереотипы, внедрения новых финансовых стратегий, использования данных и творческого маркетинга для привлечения новой аудитории и новых возможностей для получения доходов, осуществлять цифровое преобразование и т. д.;
 • участвовать в онлайн- и офлайн-тренингах и программах наставничества (включая долгосрочные консультации), которые будут организовываться в рамках проекта;
 • посещать регулярные офлайн-встречи с другими участниками проекта, чтобы в дружеской атмосфере делиться опытом. Мы надеемся, что такие встречи помогут каждому найти больше вдохновения для достижения своих целей;
 • участвовать в ежегодных «демонстрационных» офлайн-мероприятиях, чтобы демонстрировать свои успехи и проекты, обмениваться опытом, учиться на успехах и неудачах друг друга, а также извлекать пользу из коротких семинаров по новым тенденциям в СМИ или по общим вопросам;
 • предоставлять отчёты о проделанной работе и об использовании полученных средств, включая статистику аудитории сайта (и других платформ), информацию о доходах. При необходимости Internews будет ограничивать доступ ко всем конфиденциальным данным;
 • обязываться придерживаться журналистской этики и принципов профессиональной журналистики.
 1. Параметры бюджета

Гранты покроют расходы, необходимые для наращивания потенциала партнёров на основе индивидуальных планов развития, таких как наем рекламного персонала или видеоредакторов, в том числе на обновление оборудования и расходных материалов, покупку лицензий на программное обеспечение, обновление системы управления контентом, разработку веб-сайтов и затраты на сертификаты HTTPS, и т. д.. Суммы грантов будут определяться индивидуально для каждого отобранного медиа-партнёра на основе оценок и будут предоставляться в ходе проекта частями. Для получения очередного платежа партнёры должны достичь заранее определенные цели.

 1. Кто может подать заявку?

Право на участие ограничено местными СМИ, расположенными за пределами столицы, работающими на румынском или русском языке, присутствующими на рынке СМИ не менее одного года. Приглашаются к подаче заявки СМИ всех форматов - печатные, радио, телевизионные или онлайн-СМИ. Участники должны иметь независимую редакционную политику, подтверждённую приверженность профессиональным журналистским стандартам и этике.

 1. Выбор партнёров

Заявки будут оцениваться экспертным жюри (состоящим из экспертов в области СМИ и представителей доноров) на основе ряда критериев отбора, включая:

 • ясность презентации (включая мотивацию и стремление к изменениям);
 • независимая редакционная политика;
 • доказанная приверженность этической журналистике;
 • доказанная приверженность общественной журналистике;
 • возможности коллектива;
 • мотивация наращивать собственный потенциал за счет постоянной работы с экспертами в области мультимедийной журналистики и управления бизнесом,
 • наличие инициативы или желания способствовать вовлечению сообщества и использовать отзывы аудитории для улучшения контента;
 • продемонстрированная открытость к совершенствованию управлением (подтверждение принятия более передовых управленческих стратегий, внедрения инициатив в области самообучения, усилий по реструктуризации или других подобных действий);
 • возможность выделять время и физические ресурсы для долгосрочных консультантов-экспертов;
 • разнообразие среди персонала (занятость лиц с ограниченными возможностями, лиц, принадлежащих к меньшинствам) и т. д.

Кандидатам следует обратить внимание на эти моменты в своих материалах заявки (презентация и т. д.).

 1. Срок подачи заявок

Заинтересованные кандидаты должны заполнить и отправить онлайн-заявку на румынском или русском языке до 18:00, 8 октября 2021 года. Контактное лицо: Ирина Готишан, координатор программы, эл. почта igotisan@internews.org, +373 69 855 776.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă