Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Asociația Obștească HOMECARE anunță selectarea unui consultant/tă pentru elaborarea analizei Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structuraleTermeni de Referință
pentru selectarea unui consultant/tă pentru elaborarea analizei Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală din perspectiva distribuției și a utilizării structurale
___________________________________________________________________

Denumirea proiectului Echitate în sănătate prin responsabilizare socială
Codul proiectului: 415932
Termenul limită de aplicare:8 iulie 2020
__________________________________________________________________
1. Informație generală
În anul 2019 Crucea Roșie din Elveția a demarat implementarea proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care are ca scop consolidarea echității în sănătate, transparența și responsabilizarea socială.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească ”CASMED” și Asociația Obștească ”HOMECARE” și face parte din programul național, care sprijină implementarea Acoperirii Universale cu Servicii Medicale în Moldova (MD AUSM).

Proiectul „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială” completează intervențiile MD AUSM privind creșterea responsabilității față de pacienți și populație prin instituirea și/sau susținerea mecanismelor existente de responsabilizare socială în cinci raioane pilot - Bălți, Florești, Soroca, Drochia și Edineț. Aceste mecanisme la nivel comunitar, local și național au ca scop abilitarea societății civile și a cetățenilor în revendicarea dreptului la sănătate prin responsabilizarea prestatorilor de servicii medicale și autorități.

Proiectul prevede trei obiective pentru îmbunătățirea calității, accesului și echității în sănătate.

Obiectivul 1 se referă la furnizarea de servicii medicale echitabile și de calitate la toate nivelurile. Proiectul are ca scop consolidarea societății civile și instituirea mecanismelor de responsabilizare socială pentru a monitoriza și îmbunătăți accesul echitabil și calitatea serviciilor medicale. Implicarea societății civile, împreună cu grupurile de pacienți și asociațiile medicale profesionale, prin diferite mecanisme de responsabilizare socială reprezintă o abordare puternică pentru responsabilizarea autorităților din domeniul de sănătate, care la rândul lor oferă feedback la percepțiile consumatorilor referitor la serviciile medicale prestate.

Obiectivul 2 al proiectului prevede consolidarea capacităților Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru a extinde acoperirea cu servicii medicale și a deveni durabilă. Odată ce mecanismele de responsabilizare socială vor fi funcționale și vor avea efect asupra îngrijirii de calitate, încrederea în sistemul de sănătate va crește, ceea ce va conduce la creșterea numărului de persoane asigurate în sistem.

Obiectivul 3 se referă la protecția populației împotriva sărăciei din cauza plăților suplimentare și neformale în instituțiile medico-sanitare publice și a cheltuielilor pentru medicamente. Mecanismele de responsabilizare socială vor include monitorizarea plăților suplimentare și neformale (de exemplu, prin intermediul chestionarelor, sau feedback-ul electronic al pacienților pe platforma E-sănătate sau spitale.md).
2. Scopul
Scopul constă în analiza Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală (PUAOAM) din perspectiva structurii, includerii serviciilor în acesta, a distribuției și utilizării resurselor financiare prin prisma responsabilizării sociale.
Rezultatele evaluării vor fi diseminate tuturor actorilor cheie relevanți (Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile în domeniul sănătății, și a.) pentru a fi luate în considerare pentru modificarea cadrului legislativ și normativ. Aceste recomandări vor contribui la consolidarea Platformei de Observare și Dialog a Societății Civile, creată în cadrul proiectului. Recomandările evaluării vor fi utilizate, de asemenea pentru a crește atractivitatea asigurării medicale obligatoriii, va consolida distribuția transparentă a Fondului Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (în continuare FAOAM) și va permite accesul echitabil la serviciile medicale.
3. Sarcini și activități specifice
Consultantul/consultanta va realiza următoarele sarcini:
1) Analiza evoluției Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală din perspectiva necesităților și accesului populației la servicii medicale
Datele statistice dezagregate vor fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2015. Pentru analiză vor fi selectate 5 servicii de referință (agreate ulterior) prevăzute în Programul Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală.
Întrebări cheie:
• Ce mecanisme/instrumente sunt aplicate pentru a ține cont de necesitățile populației în servicii medicale la elaborarea PUAOAM (Ex. profilul de sănătate, date statistice, demografice, etc.)?
• Cum este asigurată acoperirea echitabilă cu servicii medicale (Ex. distribuția geografică bazată pe necesități, etc.)
• Care sunt mecanismele de asigurare a accesului populației la servicii medicale prevăzute în PUAOAM (Ex: sistem de programare la distanță, funcționarea sistemului de referire la medic/specialist prin bilet de trimitere, etc.)
• Care sunt mecanismele de adaptare a PUAOAM la necesitățile populației în servicii medicale pe parcursul anului de gestiune?
2) Analiza executării bugetului FAOAM din perspectiva accesului echitabil a persoanelor asigurate la servicii medicale
Întrebări cheie:
• Cum este realizată legătura dintre criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale și necesitățile populației?
• Ce mecanisme de ajustare a cheltuielilor reale și cele rambursate pentru cheltuielile prestatorilor de servicii medicale există? (Ex. pentru servicii comunitare și de îngrijire la domiciliu, în situația epidemiei de COVID-19)
• Ce mecanisme de reducere a plăților suplimentare și neformale sunt aplicate și în ce măsură?
• Ce instrumente sunt utilizate pentru monitorizarea executării bugetului FAOAM din partea cetățenilor?

3) Formularea recomandărilor
În baza evaluării, a întrebărilor cheie, a lacunelor și provocărilor identificate vor fi dezvoltate recomandări pe termen scurt, mediu și lung pentru modificări legislative și de reglementare (inclusiv acte normative). Pe parcursul evaluării, urmează a fi consultați actorii cheie, inclusiv, însă fără a se limita la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Organizațiile Societății civile care fac parte din Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul sănătății\furnizori de servicii publice și privați, pacienți /grupuri de pacienții.
Finalizarea analizei luând în considerare comentariile și recomandările înaintate în cadrul consultărilor.
4) Prezentarea concluziilor și recomandărilor în cadrul unei ședințe/mese rotunde de validare
Participarea la ședința de validare a evaluării cu principalii actori vizați (Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile, alți actori cheie relevanți).
4. Livrabile și termenul limită
Livrabile Termenul limită
Metodologia analizei Iulie

Documentul de proiect (draft) al analizei
cu recomandări și propuneri concrete Iulie – August
Transmiterea documentului de analiză finală Septembrie –Octombrie
Prezentarea rezultatelor analizei actorilor cheie Octombrie

5. Plata
Plata va fi efectuată prin virament bancar după livrarea și recepționarea produselor, în conformitate cu următorul program de plăți:
Livrabile Cota parte a plății
Metodologia analizei elaborată 10%
Documentul de analiză final expediat 70%
Prezentarea rezultatelor analizei actorilor cheie 20%
6. Durata sarcinii
Consultanța va fi efectuată în intervalul de timp Iulie-Octombrie 2020 (25 zile).
Analiza va include atât cercetări de birou, cât și interviuri/consultări cu principalii actori cheie (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Platforma de Observare și Dialog a reprezentanților Societății Civile în domeniul medical, alți actori cheie).
7. Experiența, abilități și competențe solicitate
Educaţie:
• Diplomă de master sau echivalent în științe medicale, economie, drept sau în alte domenii relevante.
Experienţă:
• Cel puțin 5 ani de experiență profesională demonstrată în domeniul sănătății, analize de date, analize economice;
• Experiență demonstrată în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluări, analize în domeniul sănătății, analize macroeconomice;
• Experiența internațională reprezintă un avantaj;
• Experiență demonstrată de activitate cu autoritățile naționale în domeniul sănătății în elaborarea rapoartelor analitice, efectuarea de cercetări, evaluări în domeniul asigurărilor medicale reprezintă un avantaj;
• Cunoașterea sistemului de sănătate din Republica Moldova;
• Abilități excelente de analiză și raportare;
• Abilități avansate în utilizarea programelor Microsoft Office.
Cerințe de cunoaștere a limbilor:
• Cunoașterea fluentă a limbii române (scris și verbal), limba rusă și/sau engleză reprezintă un avantaj.
Valorile de bază:
• Respect pentru diversitate;
• Integritate;
• Profesionalism.
Competențele de bază:
• Responsabilitate;
• Comunicare efectivă;
• Colaborare incluzivă;
• Conștientizare și sensibilitate cu privire la dimensiunea de gen.

8. Aspecte organizaționale
Consultantul/ta va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. La fiecare etapă, livrabilele vor fi expediate pe poșta electronică pentru consultare.
9. Indicatori de performanță
Performanța consultanței va fi evaluată pe baza următorilor indicatori:
• Finalizarea sarcinilor specificate în Termenii de Referință;
• Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;
• Calitatea muncii.

10. Dosarul de aplicare
Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:
• Scrisoarea de motivare (explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la cerințele de calificare);
• Informații personale (CV), cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;
• Propunerea tehnică, care va include metodologia propusă a analizei, inclusiv descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor și a instrumentelor utilizate (ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).
• Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (sumă totală și onorariul zilnic în lei moldovenești).

11. Procesul decizional
Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
• Experiența și expertiza consultantului/tei;
• Corespunderea Metodologiei analizei (inclusiv descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor) cu cerințele specificate în Termenii de Referință;
• Bugetul propus.

12. Instrucțiuni de depunere a dosarului
Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com cel târziu până la data de 8 iulie 2020 (ora 17.00), indicând următoarea referință „Analiza Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală”.
Contacte pentru informații suplimentare: Laura Grecu, coordonatoare de proiect, tel: 060721166.
Asociația Oștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.
Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

 

Author: AO.HOMECARE

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan