Invitație pentru prezentarea de oferte - achiziționare mobilierNr.51_ IP/ din 10.10.2022

1. În cadrul contractului de parteneriat de parteneriat „Empowering healthy lifestyle and community youth participation”, semnat între International Rescue Committee Inc, (IRC) și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează de a contracta un furnizor (persoană juridică) pentru achiziționarea de mobilier necesar pentru Centru de zi pentru copii, amplasat pe str. Calea Iesilor 15.
În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, invită furnizorii eligibili să depună oferta de preț pentru următoarele:

Lotul nr.1 – Mobilier pentru birou, realizat la comandă (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr.1, aici)
Lotul nr.2 – Mobilier pentru copii (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr.2, aici)
Lotul nr.3 – Articole textile pentru copii (a se vedea descrierea și specificațiile articolelor, Anexa nr.3, aici)

Repere,mărimi,imagini - aici

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în Anexa №.1 poate fi adresată şi expediată prin email sau adusă direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
Email: c.railean@initiativapozitiva.md
Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un singur Lot sau mai multe Loturi, dar care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per fiecare Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice solicitate în Anexe. Opțiuni alternative nu vor fi permise.
Furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentare ofertei Nr.51_ IP/ din 10.10.2022. Ofertele prezentate în plic sigilat vor fi deschise public, în prezența reprezentanților ofertanților care vor dori să participe, la data și ora anunțată suplimentar de către beneficiar, la adresa specificată în alin.2. 
4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
4.2. Anexele semnate și ștampilate conform cerințelor specificate în prezența cerere.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18 octombrie 2022, ora locală 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexelor și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești. 
(ii) Prețul va fi calculat la cota TVA inclus.
(iii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în Anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 45 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: c.railean@initiativapozitiva.md
9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. A.O. „Inițiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Inițiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
13. A.O. „Inițiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Articol adaugat de: Morari Corina
Alte articole de la acest autor: