hackathon

Șef Secția teritorială Chișinău Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției publice vacantă în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: șef Secția teritorială Chișinău         
 1. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuire la realizarea misiunii Agenției, implementînd în teritoriu sistemul existent de subvenţionare în agricultură privind aplicarea pîrghiilor și mecanismelor de acordare a subvenţiilor, în concordanță cu cerințele legislației în vigoare.
  Sarcinile de bază: 
  1) Planificarea, coordonarea și monitorizarea activității Secției.
  2) Asigurarea derulării corecte și legale a procesului de recepționare și verificare a dosarelor prezentate de către producătorii agricoli, introducerea datelor în soft, precum și acordarea consultațiilor producătorilor agricoli privind măsurile de subvenționare.
  3) Asigurarea verificării la fața locului a obiectului investiției pentru care se solicită sprijin financiar, în vederea identificării și controlului cheltuielilor realizate, inclusiv participarea în cadrul grupurilor de control pe teren instituite în modul stabilit.
  4) Asigurarea derulării procesului de pregătire a dosarelor în scopul prezentării acestora pentru examinare Direcției administrarea și aprobarea proiectelor.
 1. Tip de angajare: nedeterminată.
 1. Condițiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI. conform art.27 din Legea 158/2008.
 1. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, tehnic, agricol.
  Cunoștințe: - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                     - legislaţia în domeniu.
                     - cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1).
  Experiență profesională: minim 4 ani experiență profesională în domeniu, preferință în serviciu public.
  Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă, instruire, motivare, soluționare de probleme etc.
  Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • formularul de participare la concurs;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

 1. Termenul limită de depunere a dosarului: 01 IULIE 2019 inclusiv.
 1. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.15).
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.