hackathon

Termeni de Referință pentru selectarea unui expert/grup de experți sau companii care va elabora Mecanismul de prestare a Serviciului “Orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor NEET”

CONTEXT

În perioada februarie 2019-septembrie 2020, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „FĂCLIA” implementează proiectul “Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET” care propune o abordare complexă ce vizează identificarea și implementarea acțiunilor comune axate pe incluziunea socio-profesională a tinerilor vulnerabili, cu vîrsta cuprinsă între 15-18 ani, din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională (NEET).

Proiectul ”Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret "FĂCLIA" din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Expertul/Grupul de experți/Compania va oferi servicii de elaborare a Mecanismului de prestare a serviciului Serviciului de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor din categoria NEET. Mecanismul va fi gîndit astfel încît să contribuie la dezvoltarea și implementarea eficientă a serviciului. Aceasta va include prevederi privind criteriile, etapele, metodele și cerințele generale de prestare a serviciului (promovarea serviciului, recrutarea și admiterea beneficiarilor în serviciu, evaluarea nevoilor beneficiarilor și elaborarea planurilor individuale de asistență, asistarea beneficiarilor prin măsurile disponibile: consiliere și orientare în carieră/ vocațională individuală și de grup, Dezvoltare personală; Formare profesională și stagii de practică, e-learning pentru tineri cu dizabilități și din zone rurale îndepărtate, Consiliere juridică, mediere și angajare asistată în cîmpul muncii, Monitorizarea și evaluarea serviciului (inclusiv traseul/progresul beneficiarilor).

Serviciul “Orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor din categoria NEET”, care urmează a fi creat în cadrul proiectului, va fi un serviciu prietenos tinerilor, care va pune la dispoziția acestora posibilitatea de a accesa necondiționat informații despre oportunitățile de carieră. Astfel, urmează a fi dezvoltat un set de instrumente eficiente pentru abilitarea și dezvoltarea tinerilor vulnerabili cu vîrsta cuprinsă între 15-18 ani din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni. Ulterior, acesta va fi extins și pentru tineri cu vîrsta 18-29 ani.

RESPONSABILITĂŢILE EXPERTULUI/GRUPULUI DE EXPERȚI/COMPANIEI

 • Să analizeze cadrul legal cu privire la ocuparea, educația și formarea tinerilor de 15-18, 18-29 ani;
 • Să analizeze cadrul educational și al politicilor de educație (formală, informală și non-formală) pentru tinerii NEET;
 • Să colecteze și analizeze informații calitative privind caracteristicile individuale ale tinerilor NEET: experiențe, probleme, adaptabilitate, sfera motivațional-atitudinală și alte subiecte importante;
 • Să elaboreze instrumentele necesare pentru funcționarea serviciului (chestionar de evaluare inițială, plan de asistență, etc.);
 • Să identifice condiții/parteneriate pentru asigurarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor NEET;
 • Să identifice instituțiile vizate și/sau actorii interesați în prestarea serviciului; 
 • Să elaboreze propuneri de ajustare a actelor normativ-legislative, documentelor de politici, instrucțiunilor pentru revizuire și includere a anumitor prevederi legate de integrarea socio-profesională a tinerilor NEET;
 • Să prezinte modele de bune practici din Republica Moldova privind integrarea socio-profesională a tinerilor NEET;
 • Să descrie procesul de prestare a serviciului, inclusiv a principiilor, criteriilor și condițiilor minime, etapelor de prestare precum și celor de monitorizare și evaluare, standardelor generale și cerințelor specifice, personalul specializat, beneficiarii și modul de comunicare, integrare, identificare, și promovare a serviciului în comunitate în raport cu grupul țintă.
 • Să elaboreze metodologia/formula de calcul și costul prestării serviciului;
 • Să prezinte Mecanismul elaborat în cadrul unui ședinței Consiliului Consultativ;

EXPERTUL/GRUPUL DE EXPERȚI/COMPANIA VA ȚINE CONT DE URMĂTOARELE

 • Implicare - Expertul/Experta/Compania se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
 • Coordonare - Expertul/Experta/Compania va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect și cu grupurile care urmează a fi chestionate pentru realizarea sarcinilor adiacente acestei activități.
 • Acuratețe - Expertul/Experta/Compania va depune toată diligența pentru sarcinile efectuate.
 • Respectarea termenilor - Expertul/Experta/Compania va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a delivrabilului final.

 PLANUL DE LUCRU ȘI TERMENELE DE EXECUTARE

Serviciile de elaborare a Mecanismului de prestare a Serviciului de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor din categoria NEET urmează a fi prestate în perioada iulie – august 2019 și vor cuprinde un maxim de 20 zile lucrătoare.

Prestatorul de servicii va lucra în afara oficiului Asociației și cu utilizarea mijloacelor proprii (laptop, mijloace de transport etc).

Activități

Număr de zile lucrate

Materiale livrabile

Termenul de livrare

Elaborarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Mecanismului de prestare a serviciului

1 zi

Planul de acțiuni elaborat și aprobat

9 iulie 2019

Definitivarea conceptului Mecanismului de prestare a serviciului

1 zi

Conceptul Mecanismului elaborat și aprobat

14 iulie 2019

Prezentarea primului draft al Mecanismului focusat pe procesul de prestare a serviciului, inclusiv a principiile, criteriile și condițiile minime, etapele de prestare precum și celor de monitorizare și evaluare, standardele generale și cerințele specifice, personalul specializat, beneficiarii și modul de comunicare, integrare, identificare, și promovare a serviciului în comunitate în raport cu grupul țintă

15 zile

Draftul Mecanismului elaborat

15 august 2019

Prezentarea draftului Mecanismului elaborat în cadrul unui ședinței Consiliului Consultativ

1 zi

Draftul Mecanismului consultat cu membrii Consiliului Consultativ

23 august 2019

Elaborarea versiunii finale a Mecanismului de prestare a Serviciului de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor din categoria NEET

2 zile

Mecanism de prestare a Serviciului de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor din categoria NEET elaborat și aprobat

31 august 2019

CERINȚE FAȚĂ DE EXPERȚII INDEPENDENȚI SAU DIN CADRUL COMPANIEI APLICANTE

 • Studii superioare în domeniul educație/social. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
 • Experienţă profesională de cel puţin 3 ani în elaborarea de politici public şi acte normativ-legislative. Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea de politici publice şi acte normativ-legislative în domeniul educație. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat;
 • Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune;
 • Cunoașterea specificului învățământului profesional tehnic;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
 • Abilităţi de gândire critică;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI MODALITATEA DE REMUNERARE

Asociația “Făclia” va semna un contract de prestări servicii cu Expertul/Experta/Compania pentru dezvoltarea metodologiei. Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata se efectuează în lei moldovenești, prin transfer bancar.

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

 • Calificarea și experiența Expertul/Grupului de experți/Companiei în furnizarea serviciilor similare;
 • Calitatea ofertei.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

 • Conceptul mecanismului și viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din ToR, care să includă și un cuprins tentativ, împreună cu aspectele cheie pe care aplicatul le va lua în considerare și aplica la elaborarea Mecanismului.
 • CV-ul Expertului/Grupului de experți/descrierea companiei (inclusiv CV-urile persoanlului cheie), cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;
 • Datele de contact a cel puţin două persoane de referinţă, care au beneficiat de servicii similare oferite de către aplicant;
 • Oferta financiară - costul brut (care include toate taxele aferente) pentru unitatea de măsură (zile) exprimată în MDL, inclusiv toate costurile relevante, transport, sunetele la telefon. Plata va fi efectuată în tranșe, prima tranșă va fi achitată la începutul contractului, diferența de sumă va fi transferată după aprobarea produsului final, în baza Actului de primire-predare. Costurile vor fi cu TVA la cota 0. Pentru bunurile și serviciile achiziționate pe teritoriul Republicii Moldova destinate proiectului, se aplică scutirile la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere.

MODUL ȘI TERMENUL DE PREZENTARE A DOSARULUI

Dosarul (setul de documente scanate) va fi depus la adresa de e-mail faclia.ungheni@gmail.com

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26 iunie 2019.

CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Angela Ciocîrlan, director de proiect

telefon: 069724815

e-mail: angela.ciocirlan@gmail.com
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.