hackathon

Specialist superior Serviciul relații externe și comunicare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacantă în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist superior Serviciul relații externe și comunicare
 1. Scopul și sarcinile de bază:

  Scopul general al funcției: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională/națională cu partenerii de dezvoltare și organizațiile omoloage precum și atragerea proiectelor de asistență tehnică.

  Sarcinile de bază:

  1) Efectuarea activităților de coordonare referitor la ofertele pentru constituirea programelor de colaborări internaționale;

  2) Analiza documentelor elaborate de organizațiile internaționale, la care Republica Moldova este parte, având implicații în domeniul subvenționării agriculturii;

  3) Organizarea participării reprezentanților Agenției în cadrul ședințelor, expozițiilor, întâlnirilor de lucru, workshop-urilor, tîrgurilor de profil.

 1. Tip de angajare: nedeterminată.
 1. Condițiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI. conform art.27 din Legea 158/2008.
 1. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul diplomatic, relații internaționale, filolog limbi moderne/limbi străine, drept internațional.
  Cunoștințe: - dreptului internațional;
                       - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                       - limba engleză la nivel avansat;
                       - legislaţia în domeniu.
  Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în unul din domeniile sus menționate, preferință în serviciul public.
  Abilități: lucru cu informația, lucru în echipă, mobilizare de sine, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă etc.
  Atitudini: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • formularul de participare la concurs;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;

- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;

- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;

- HG nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;

- Acordul de Asociere RM-UE;

- Asistența UE pentru implementarea Acordului de Asociere;

- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

 1. Termenul limită de depunere a dosarului: 24 IUNIE 2019 inclusiv.
 1. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.