hackathon

Consultant superior în cadrul Serviciului resurse umane (concurs prelungit)

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante consultant superior în cadrul Serviciului resurse umane

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. Consiliul promovează diversitatea forței de muncă și principiul meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele care trăiesc cu  HIV, persoanele LGBT sînt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin promovarea şi implementarea eficientă al resurselor umane.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectelor de decizii de ordin general ale Consiliului și a regulamentelor de organizare și funcționare etc.;
 2. Avizarea proiectelor de ordine/dispoziții care urmează a fi aprobate de către președintele Consiliului
 3. Planificarea și organizarea procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor;
 4. Elaborarea și implementarea politicii de securitate și sănătate în muncă;
 5. Reprezentarea intereselor Consiliului în raporturile cu persoanele fizice/juridice și în fața instanțelor judecătorești în limita competențelor stabilite.

Condiţiile de participare. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

Condiţii de bază –

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

Cerinţe specifice   –

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: minimum 1 an de experiență profesională în domeniu sau în serviciul public. Experiența de lucru în domeniul administrației publice, fi un avantaj.

Cunoştinţe:

cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul administrației publice, nediscriminării;

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine,

Abilități: realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă.

Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[1];
 • cazierul judiciar[2];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care canditatul consideră necesar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  21.06.2019

Datele de contact:

telefon – (022) 21 28 07

e-mail – egalitate.md@gmail.com

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.405

persoana de contact – Paladii Liliana

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.18

Acte normative în domeniul de specialitate

–       Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003

–       Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

–       Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității

–       Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

–       Legea nr.131 din 03.07.2015, privînd achiziţiile publice

–        Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an –

–     Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

–    Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de  Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

–       Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

–       Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.08.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

–       Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

–       Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minimede securitate şi sănătate la locul de muncă

[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.