hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator (specialist în evidența costurilor), perioadă nedeterminată al Direcției Financiare și Rapoarte Manageriale, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate.

Obiectivele postului:

Participarea la procesul de calculare, verificare și monitorizare a costurilor și prețurilor serviciilor; participarea la perfectarea și examinarea rapoartelor financiare și manageriale; evaluarea riscurilor; analiza indicatorilor financiari ai BNM aferenți raportării financiare IFRS și ai bugetului BNM (inclusiv a devizului de cheltuieli); examinarea proiectelor rapoartelor auditului intern ce vizează activitatea secţiei, după caz, cu întocmirea avizelor; elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității secției; participarea în cadrul comisiilor și/sau grupurilor de lucru; alte activități conexe aferente activității secției.

Economistul coordonator pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor sale, specificate mai jos, urmărește atingerea următoarelor obiective:

 1. Eficiență sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp și cele la nivel de sistem informațional;
 2. Respectarea prevederilor SIRF și cadrului legal în vigoare;
 3. Dezvoltare profesională continuă;
 4. Creșterea calității activității.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenței contabile sau financiar-bancar,  în special SIRF, actelor normative și reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
 3. Cunoştințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză și raportare;
 4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel avansat);
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:

-         candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);

-         capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și /sau previziuni;

-         abilitatea de a planifica, implementa și administra informaţii financiare și sisteme de control;

-         orientare spre acțiune și rezultat;

-         atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiență profesională în domeniul evidenței contabile, financiar-bancar sau analizei de business.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Gestionează partea de calcul a costurilor și prețurilor serviciilor BNM, analiza costurilor interne ale BNM, etc.;
 2. Contribuie la prelucrarea datelor financiare și statistice pentru calcularea costurilor/prețurilor la anumite bunuri/servicii;
 3. Gestionează partea de analiză prin realizarea de analize, evaluări, costuri, calcule de indicatori, evoluții, sectoare, etc.;
 4. Selectează, verifică şi analizează informaţia din datele evidenţei contabile necesare pentru verificarea costurilor BNM, calcularea și verificarea preţurilor la serviciile oferite de BNM, precum şi a normelor de consum;
 5. Participă la determinarea și verificarea normelor de consum;
 6. Analizează experiența Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității secției;
 7. Participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent activității secției, metodologia și corectitudinea privind elaborarea procedurilor de alocare a costurilor, normelor de consum, precum și stabilirea prețurilor/costurilor serviciilor aferente activității BNM;
 8. Analizează subiectele aferente activității secției în scopul realizării eficiente a obiectivelor secției;
 9. Face recomandări, vine cu idei despre îmbunătăţirea proceselor de activitate;
 10. Perfectează materialele necesare pentru a fi prezentate Conducerii BNM spre examinare și aprobare;
 11. Participă la dezvoltarea/elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității secției pentru a-şi expune obiecţiile şi propunerile;
 12. Examinează proiectele rapoartelor auditului intern ce vizează activitatea secţiei, după caz, întocmeşte avizele. Implementează recomandările;
 13. Corespondența cu subdiviziunile BNM, precum și cu alte persoane fizice și juridice în aspecte ce țin de activitatea secției;
 14. Participă la seminare aferente procedurilor şi metodelor de evidenţă contabilă, raportare managerială, evidenței costurilor, calculării costurilor/prețurilor, etc.;
 15. Îndeplinește alte funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 februarie 2019

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în țară şi/sau instituţiile de învățământ respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.
 3. Standardele internaționale de raportare financiară (SIRF).


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.