Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. Consiliul promovează diversitatea forței de muncă și principiul meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT sânt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului în procesul de soluționare a plângerilor, restabilire în drepturi a persoanelor discriminate.

Sarcinile de bază:

 1. Examinează plângerile repartizate de şeful direcţiei şi colectează informaţia relevantă pe caz;
 2. Propune modalitățile de soluţionare a cazului: soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii şi/sau acţiuni de restabilire în drepturi pe cale administrativă sau judiciară;
 3. Propune, în rezultatul examinării plângerilor, lista prevederilor actelor normative în vigoare care necesită modificare prin prisma prevenirii şi combaterii discriminării;
 4. Monitorizează și duce evidența executării deciziilor adoptate de Consiliu;
 5. Colectează şi sistematizează informaţiile privind cazurile de discriminare, participă la pregătirea materialelor pentru mediatizarea cazurilor de discriminare examinate de Consiliu.

Condiţiile de participare. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

Condiţii de bază

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limbile oficiale de comunicare vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice   –

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Experienţă profesională: Experiență profesională în domeniu sau în serviciul public și experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Cunoştinţe:

cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării; jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; cadrul normativ privind Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ.

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională

Abilități: de realizare a sarcinilor de complexitate medie domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; de analiză a cadrului normativ, de analiză și generalizare a informației, de a face constatări și concluzii, de a elabora propuneri; de a elabora materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare; perspicacitate, atenție la detalii; comunicare și negociere; organizare a timpului şi a lucrului său propriu.

Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare[1];
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[2];
 • cazierul judiciar[3];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care canditatul consideră necesar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12.02.2019

Datele de contact:

telefon – (022) 21 28 07

e-mail – egalitate.md@gmail.com

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.402

persoana de contact – Paladii Liliana

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

     

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV din 30 mai 2003
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
 • Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității
 • Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
 • Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 • Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
 • Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
 • Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
 • Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www. www.cariere.gov.md

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.