hackathon

Consiliul pentru Egalitate angajează Specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. Consiliul promovează diversitatea forței de muncă și principiul meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT sînt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin promovarea şi implementarea eficientă al resurselor umane.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează proiectele de decizii care urmează a fi adoptate de către Consiliu privind modificarea structurii, a regulamentelor de organizare și funcționare etc.;
 2. Avizează proiectele de ordine/dispoziții care urmează a fi aprobate de către președintele Consiliului;
 3. Oferă consultaţii juridice şefilor de subdiviziuni şi funcţionarilor publici din aparatul administrativ în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor cadrului normativ în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în domeniul legislaţiei muncii;
 4. Organizează procesul de aprovizionare cu mijloace fixe și consumabile și de procurare a serviciilor/utilităților pentru Consiliu;
 5. Monitorizează condiţiile fizice de muncă în raport cu cerinţele şi standardele în domeniu; elaborează, la necesitate, şi prezintă conducerii Consiliului măsuri organizatorice și educative referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

Condiţiile de participare. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

Condiţii de bază

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limbile oficiale de comunicare vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice   –

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: minimum 1 an de experiență profesională în domeniu sau în serviciul public. Experiența de lucru în domeniul administrației publice, fi un avantaj.

Cunoştinţe:

cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul administrației publice, nediscriminării;

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine,

Abilități: realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă.

Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare[1];
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[2];
 • cazierul judiciar[3];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care canditatul consideră necesar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12.02.2019

Datele de contact:

telefon – (022) 21 28 07

e-mail – egalitate.md@gmail.com

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.402

persoana de contact – Paladii Liliana

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

Acte normative în domeniul de specialitate

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.cariere.gov.md

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.