Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate. Consiliul promovează diversitatea forței de muncă și principiul meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele LGBT sînt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

Scopul general al funcţiei:. Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin implementarea managementului financiar eficient, organizarea corectă a evidenţei contabile, controlul asupra integrităţii resurselor financiare şi valorilor materiale.

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și ținerea evidenței contabile
 2. Elaborarea și executarea bugetului Consiliului
 3. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă contabile
 4. Întocmirea și păstrarea documentelor financiare
 5. Asigurarea integrității resurselor financiare și materiale

Condiţiile de participare. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

Condiţii de bază

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limbile de comunicare  vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice   –

Studii: superioare, de licență sau echivalente în finanțe si/sau economie. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Experienţă profesională: 1 an experiență profesională în domeniu sau în serviciul public și experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Cunoştinţe: cadrul normativ național privind evidența contabilă, activitatea financiară și impozitarea autorităților publice; regulamentele și instrucțiunile privind organizarea evidenței contabile și raportării, inclusiv: ordinea efectuării operațiunilor financiare și organizarea circulației documentelor financiare; ordinea și termenii de întocmire a bilanțului contabil și rapoartelor; S.N.C. – Standarde naționale de contabilitate; S.I.R.F. – Standarde internaționale de raportare financiară; etc.;

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi de circulaţie internaţională (la nivelul B1)

Abilități: de planificare, organizare și control a propriei activități; de realizare a proceselor și procedurilor în domeniul contabilității, de soluţionare a problemelor operaţionale apărute în procesul de lucru; de lucru cu informația: culegere, sistematizare, analiză, sinteză, stocare; de constatare, concluzionare și elaborare a propunerilor; de elaborare a materialelor: notelor informative, scrisorilor, rapoartelor, avizelor etc. cu argumentele de rigoare.

Atitudini/Comportamente: autonomie; responsabilitate; disciplină; acuratețe; prudență; creativitate; corectitudine; onestitate; loialitate; stabilitate emoțională; rezistență la efort și stres; tendință către dezvoltare.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare[1];
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă[2];
 • cazierul judiciar[3];
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care canditatul consideră necesar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 12.02.2019

Datele de contact:

telefon – (022) 21 28 07

e-mail – paladiililiana@mail.ru

adresa poştală – MD-2004, bd Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 180, bir.402

persoana de contact – Paladii Liliana

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public şi de specialitate
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea contabilităţii nr. 113-XVIdin 27.04.2007;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Codul fiscal RM;
 • Ordinul Ministrului Finanţelot nr. 216 din 28.12.2015 Planuri de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul Ministrului Finanţelot nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificaţia bugetară;

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www. www.cariere.gov.md

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.