Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante, dintre care:

 • 1 funcție de specialist principal, Secția administrație publică locală;
 • 1funcție de specialist principal, Secția administrație publică locală (perioadă determinată);
 • 1 funcție de specialist superior, Secția locativ-comunală.

 

 1. Specialist principal, Secția administrație publică locală:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea unei comunicări bidirecţionale cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local. Oferirea informaţiilor utile cetăţenilor asupra activităţii curente a preturii, primăriei, precum şi despre alte servicii din teritoriu.

Sarcinile de bază:

 • Organizarea audienţei cetăţenilor la pretor; asigură desfăşurarea, în condiţii adecvate, a programului de audienţă a cetăţenilor;
 • Elaborarea textelor pentru felicitări / diplome;
 • Asigurarea transparenţei instituţionale şi decizionale, prin informarea pe larg a publicului privitor la activitatea Preturii, antrenarea cetăţenilor la soluţionarea problemelor de interes comun;
 • Participarea la acţiunile tehnico-organizatorice în procesul de pregătire şi desfăşurare a scrutinelor electorale, recensămintelor, conform programelor stabilite.
 1. Specialist principal, Secția administrație publică locală (perioadă determinată):

Scopul general al funcției: Recepţionează, ţine la evidenţă corespondenţa (persoanelor juridice) de intrare/ieşire; generalizează săptămânal rezultatele soluţionării demersurilor, prezentând informaţia respectivă.

Sarcinile de bază:

 • Recepţionarea, ţine la evidenţă (în registre) corespondenţa (persoanelor juridice) de intrare/ieşire;
 • Asigurarea integrității documentelor cu termen permanent și lung de păstrare;
 • Eliberarea copiilor din dosarele cu termen permanent de păstrare.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul contravenţional al RM;
 • Codul muncii al RM;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”;
 • Hotărârea Guvenului RM nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova;
 • Legea 239 din 13.11.2008 „Privind transparenta în procesul decizional”.
 1. Specialist superior, Secția locativ-comunală:

      Scopul general al funcţiei: Monitorizarea și coordonarea, activității ÎMGFL, Fond departamental, cămine și prestatorilor de servicii privind administrarea și exploatarea fondului  locativ.

            Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activității ÎMGFL, Fond departamental, cămine în administrarea și exploatarea fondului locativ;
 • Monitorizarea activității prestatorilor de servicii privind prestarea calitativă a serviciilor;
 • Asigurarea, organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei privind acordarea ajutorului social la achitarea serviciilor comunale și pentru consumul de gaze naturale, lemne și cărbune;
 • Întocmirea proceselor verbale în baza art. 154, art. 157 alin.7, 8, Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 1. Codul muncii al RM ;
 1. Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”;
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 3. Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
 4. Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;
 5. Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 Privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 7. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
 8. Legea nr.1402 din 24.10.2002 ”Cu privire la  serviciile publice de gospodărie  comunală” ;
 9. Legea nr. 209 din 29.07.2016 ”Privind deșeurile”;
 10. Codul contravențional al Republicii Moldova;
 1. Legea 239 din 13.11.2008 „Privind transparenta în procesul decizional”.

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba română;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 1. d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 2. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;
 3. g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 4. h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • legislaţiei în vigoare în domeniul;
 • de operare a programelor la calculator (Windows, Excel, Word, Internet).

Aptitudini: Integritate profesională, comportament etic, loialitate, responsabilitate, dinamism, profesionalism, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

LISTA  DOCUMENTELOR  NECESARE  CE  URMEAZĂ  A  FI PREZENTATE:

 1. formular de participare (se anexează);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazier judiciar;
 6. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă:

- Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul este de 20 de zile calendaristice, înepând cu data de 20.11.2018 până la data de 09.12.2018, inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs: sediul Preturii sectorului Centru (mun. Chişinău, str. Bulgară 43), bir.5.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Oxana Popovici, specialist principal, Serviciul resurse umane. bir.5.

Telefon de contact 022-27-53-70.

E-mail – resurseumane@chisinaucentru.md

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Pretura sectorului Centru |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.