Pretura sectorului Centru, anunță concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Pretura sectorului Centru, anunță concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante, dintre care:

 • 1 funcție de specialist principal și 1 funcție de specialist superior, Secția locativ-comunală;
 • 1 funcție de specialist superior (perioadă determinată), Secția cultură, tineret și sport;
 • 1 funcție de specialist principal, Secția administrație publică locală.
 1. Specialist principal, Secția administrație publică locală:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea unei comunicări bidirecţionale cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local. Oferirea informaţiilor utile cetăţenilor asupra activităţii curente a preturii, primăriei, precum şi despre alte servicii din teritoriu. Prin intermediul serviciilor prestate de către acest specialist, cetăţenii interesaţi pot primi informaţiile dorite şi li se poate înlesni accesul la diverse servicii publice locale.

Sarcinile de bază:

 • Organizează audienţa cetăţenilor la pretor; asigură desfăşurarea, în condiţii adecvate, a programului de audienţă a cetăţenilor.
 • Elaborează web texte şi realizează plasarea acestora pe site-ul Preturii.
 • Asigură transparenţa instituţională şi decizională, prin informarea pe larg a publicului privitor la activitatea Preturii, antrenarea cetăţenilor la soluţionarea problemelor de interes comun.
 • Participă la acţiunile tehnico-organizatorice în procesul de pregătire şi desfăşurare a alegerilor parlamentare/locale, a referendumurilor şi  recensămintelor conform programelor stabilite.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul contravenţional al RM
 • Codul muncii al RM
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”
 • Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”
 • Hotărârea Guvenului RM nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor 
  de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector”. 
 1. Specialist superior Secția cultură, tineret și sport (perioadă determinată):

Scopul general al funcţiei: Promovarea în teritoriu a politicii de stat în domeniul tineretului și ONG-urilor de profil.

         Sarcinile de bază:

 • Organizează, coordonează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de tineret și an ONG-urilor de profil;
 • Elaborează planuri şi programe de acţiuni în domeniul tineretului și ONG-urilor;
 • Asigură dezvoltarea parteneriatelor durabile între administraţia publică locală şi actorii comunitari, în scopul implementării politicilor de tineret;
 • Elaborează şi prezintă actele administrative necesare pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale, tineret și ONG.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul educației al RM
 • Codul muncii al RM
 • Legea nr. 158 din 04.07. 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 • Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 • Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”
 • Legea nr.215 din 29.07.2016 „Cu privire la tineret”
 • Legea nr.413 din 27.05.1999 “Culturii”
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector”. 

 

 1. Specialist principal, Secția locativ-comunală:

            Scopul general al funcţiei: Exercitarea funcției în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul salubrizării, amenajării teritoriului și gestionării deșeurilor. 

            Sarcinile de bază:

 • Monitorizarea procesului de salubrizare și gestionare a deșeurilor în municipiul Chișinău;
 • Constatarea contravențiilor și întocmirea proceselor verbale privind încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor și de menținere a curățeniei;
 • Implementarea proiectelor în domeniul gestionării deșeurilor și amenajării teritoriului.
 1. Specialist superior, Secția locativ-comunală:

            Scopul general al funcţiei: Monitorizarea activității ÎMGFL, Fond departamental, cămine și prestatorilor de servicii privind administrarea și exploatarea fondului  locative.

           

 

            Sarcinile de bază:

 • Coordonarea activității ÎMGFL, Fond departamental, cămine în administrarea și exploatarea fondului locativ;
 • Monitorizarea activității prestatorilor de servicii privind prestarea calitativă a serviciilor;
 • Este responsabil de organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei privind acordarea ajutorului social la achitarea serviciilor comunale și pentru consumul de gaze naturale, lemne și cărbune.

 

B I B L I O G R A F I E CONCURSULUI:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 1. Codul muncii al RM
 1. Legea nr.136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”
 2. Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”
 3. Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”
 4. Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”
 5. Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”
 7. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 Privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 8. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
 9. Legea nr.1402 din 24.10.2002 ”Cu privire la  serviciile publice de gospodărie  comunală”.
 10. Legea nr. 209 din 29.07.2016 ”Privind deșeurile”;
 11. Codul contravențional al Republicii Moldova.

 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba română;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia vacantă respectivă;
 6. g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 7. h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare

 

Cunoștințe:

 • Cultură generală
 • legislaţiei în vigoare în domeniul
 • de operare a programelor la calculator (Windows, Excel, Word, Internet);

Aptitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

 

LISTA  DOCUMENTELOR  NECESARE  CE  URMEAZĂ  A  FI PREZENTATE:

 1. formular de participare (se anexează);
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazier judiciar;
 6. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă:

- Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 20.08.2018 – 08.09.2018, inclusiv.

Depunerea documentelor de participare la concurs: sediul Preturii sectorului Centru (mun. Chişinău, str. Bulgară 43), bir.5.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Oxana Popovici, specialist principal, Serviciul resurse umane. bir.5.

Telefon de contact 022-27-53-70.

E-mail – resurseumane@chisinaucentru.md

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Pretura sectorului Centru |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.