hackathon

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind selectarea unui consultant pentru analiza sistemului de colectare a datelor pe sănătate și elaborarea unei liste de indicatori statistici privind violența în bază de gen

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termenii de referință sunt întocmiți în cadrul acordului de parteneriat între Centrul de Drept al Femeilor și UNFPA pentru perioada 2018-2019, care are drept scop avansarea egalității de gen și abilitarea femeilor și fetelor, precum și a drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv pentru cele mai vulnerabile și marginalizate femei, adolescenți și tineri.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală, scopul căreia este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare, cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și participă la elaborarea politicilor publice, desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și asigură asistența directă victimelor violenței în familie și în bază de gen.

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Violența în familie și violența asupra femeilor reprezintă una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu grave consecințe asupra demnității umane și o gravă încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă Republica Moldova.

Odată cu recunoașterea fenomenului violenței în familie ca fiind o încălcare a drepturilor omului, au fost înregistrate anumite progrese, cum ar fi adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (în continuare - Legea 45) din 01.03.2007, precum și modificările ulterioare la legislație care au contribuit la îmbunătățirea mecanismului de soluționare a cazurilor de violență în familie, operaționalitatea procedurii de emitere a ordonanței de protecție și la legiferarea drepturilor victimelor la protecție și asistență.

Deși Legea 45 a oferit o bază importantă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței în familie, totuși, pentru a proteja in mod eficient victimele se cere un răspuns holistic multisectorial, care ar include acţiuni prompte și eficiente ale tuturor actorilor.

În 2015, în cadrul Programului Global Comun, Organizația Națiunilor Unite (UNFPA, OMS, PNUD, UN Women, UNODC) a lansat un set de Standarde Globale și Servicii Esențiale destinate femeilor și fetelor supuse violenței (ESGs globale), care au fost asigurate de sectorul sănătății, social și al justiției.  

În același timp, UNFPA EEAC RO a elaborat un set de Proceduri Standard de Operare cu privire la violența de gen, care oferă o descriere clară și detaliată a acțiunilor de rutină ale profesioniștilor din trei sectoare-cheie (sănătate, psiho-social și justiție), care pot oferi asistență/servicii, victimelor/ supraviețuitorilor violenței de gen.  Pentru a răspunde acestor necesitați, CDF, în parteneriat cu UNFPA şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare MMPSF), în contextul activității de consolidare a răspunsului național la cazurile de violență în familie și violență față de femei, va coordona procesul de analiză a sistemului de colectare a datelor pe sănătate privind GBV și elaborare a unei liste de indicatori statistici în conformitate cu noile prevederi naționale, inclusiv amendamentele relevante prevenirii și combaterii violenței în familie, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2023 și instrumentele internaționale relevante, inclusive standardele UNFPA pe violența în familie. 

OBIECTIVELE

În acest context, CDF anunță o solicitare de exprimare a interesului pentru analiza sistemului de colectare a datelor în sectorul medico-sanitar și elaborarea unei liste de indicatori privind GBV (violența în bază de gen).

Pentru a realiza acest obiectiv, va fi contractat un consultant, care, sub supravegherea CDF, realiza următoarele sarcini:

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Sarcini și responsabilități

Zile

Analiza indicatorilor statistici în domeniul GBV

5 zile

Identificarea și elaborarea indicatorilor statistici pe sectorul medical în domeniul GBV

3 zile  

Prezentarea şi discutarea indicatorilor

 2 zile

Total

10 zile

Consultantul va raporta către CDF, care va fi responsabil de coordonarea lucrului și va asigura calitatea produsului final.

Activitatea consultantului este planificată pentru perioada iulie – octombrie 2018. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabil pentru livrarea calitativă a produselor. 

SPRIJINUL ACORDAT CONSULTANȚILOR

CDF și partenerii de proiect vor asigura oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar. CDF va oferi suport tehnic Consultantului selectat pe parcursul etapelor de bază ale activităţii vizate, care ar putea include: monitorizarea controlului calităţii pentru evaluarea progresului; revizuirea materialelor în versiunea preliminară şi oferirea recomandărilor pentru produsele finale, asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate de Consultanți.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

 • Licenţă în domenii relevante (sociologie, psihologie, sănătate, etc.), Masteratul și/sau Doctoratul vor fi considerate un avantaj;
 • Minim 5 anin experiență în elaborarea indicatorilor statistici și colectarea și generalizarea informației statistice;
 • Minim 5 ani experienţă de lucru cu/în organizaţii internaționale, non-guvernamentale sau publice;
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante;
 • Cunoștințe a standardelor şi mecanismelor internaţionale şi naţionale în domeniile relevante;
 • Abilităţi de gândire analitică și strategică, comunicare verbală şi scrisă în limba română, abilităţi de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză;
 • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, internet).

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

În prima etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea dosarelor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare

Pentru evaluarea ofertelor, va fi aplicată o schemă cumulativă de analiză cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultanții selectați vor  semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se vor consulta cu CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 23 iulie 2018 la sediul Centrului de Drept al Femeilor pe adresa: mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 87 sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 811 999.

NB: Consultanții vor fi selectați în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.