Stagii

Concurs: Stagii într-o redacție de investigații jurnalistice

Zia­rul de Gardă anunță un pro­gram de sta­gii de scurtă durată pen­tru stu­denți la jur­na­lism,  repor­teri înce­pă­tori, stu­denți la drept, stu­denți la alte facul­tăți inte­re­sați de o expe­riență într-o redac­ție de inves­ti­ga­ții.

Obiec­ti­vele sta­gi­u­lui:

  • Fami­li­a­ri­za­rea sta­gi­a­ri­lor cu munca echi­pei de inves­ti­ga­ții jur­na­lis­tice, în spe­cial în peri­oada cam­pa­niei elec­to­rale și post-electorale
  • Ana­liza acti­vi­tă­ții insti­tu­ți­i­lor publice în peri­oada cam­pa­ni­i­lor elec­to­rale, și post-electorale
  • Comu­ni­ca­rea cu cetă­țe­nii, depla­sări în teren, par­ti­ci­pare la eve­ni­mente publice
  • Par­ti­ci­pa­rea la rea­li­za­rea subiec­te­lor jur­na­lis­tice în for­mat print, TV, radio, on-line, în lim­bile română și rusă

Per­soa­nele selec­tate vor petrece în cadrul redac­ției câteva săp­tămâni (2-4) și vor fi remu­ne­rate pen­tru mate­ri­a­lele jur­na­lis­tice pro­duse și publi­cate, dar și pen­tru alte acti­vi­tăți intra­re­dac­țio­nale.

Per­soa­nele inte­re­sate sunt rugate să remită un CV și o scurtă scri­soare de moti­vare în care explică:

  • De ce sunt inte­re­sați de un sta­giu la ZdG
  • La ce le-ar folosi expe­riența acu­mu­lată
  • Ce anume ar dori să cunoască, să învețe, să exer­seze în cadrul aces­tui pro­gram
  • Ce și-ar dori să învețe mai mult: jur­na­lis­mul on-line, print, tv sau radio, comu­ni­care cu publi­cul

Cunoaș­te­rea bună a lim­bii române, a situ­a­ției gene­rale din mass-media – este obli­ga­to­rie.

Cunoaș­te­rea lim­bi­lor rusă și engleză sunt un avan­taj,

Sta­gi­ile pot fi orga­ni­zate în regim part-time pen­tru stu­denți.

Soli­ci­tă­rile pot fi expe­di­ate la adresa de e-mail: [email protected] cu titlul: Sta­giu ZdG

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md