Revizuit: Proiectul USAID APM lansează apelul de grant Nr. MoldHVAA_RFA_012 - Dezvoltarea activităților de transfer tehnologic în baza parteneriatelor din lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA)

No. MoldHVAA_RFA_012

Dezvoltarea activităților de transfer tehnologic în baza parteneriatelor din lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Data lansării: 8 Martie, 2018

Data încheierii revizuită: 17 aprilie, 2018

Stimat Solicitant :

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru a stabili și a extinde parteneriate private în cadrul cărora să aibă loc transferuri de tehnologii pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și/ sau pomușoarelor, ca în cele din urmă să abordeze oportunitățile și provocările sectorului. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Proiectul va organiza un atelier de pre-aplicare la data de 21 martie, 2018, de la ora 11:00 pentru două ore la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: [email protected] până la data de 16 martie, 2018. Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participarea la atelier. Atunci când confirmați participarea, indicați dacă persoana are necesități speciale pentru a accesa facilitățile atelierului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un email de confirmare a înregistrării în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de participare.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: [email protected] până la 16 martie 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. Pentru pachetul de aplicare COMPLET și Q & A verifică Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1vOQznVc51ans25PL6x_e7w5w8d9PNdeq?usp=sharing

Angajații proiectului APM și Reprezentanței din Moldova a Corporației Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email [email protected].

Solicitanții trebuie să ia în considerare că corespondența electronică cu alte e-mail-uri care nu provin de la @chemonics.com sau @moldovaagro.com nu sunt corespondență oficială, iar solicitanții trebuie să contacteze imediat [email protected] dacă se confruntă cu astfel de situație.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru cererea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Certificări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

 

Проект USAID “Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове”

Объявление о подаче Заявок на получение грантов

№ MoldHVAA_RFA_012

Развитие партнерских отношений по трансферу технологий в секторах фруктов, столового винограда и ягод

Дата опубликования: 08 марта, 2018

Пересмотренный крайний срок подачи заявлений: 17 апреля, 2018

Уважаемый заявитель,

Проект Агентства США по Международному Развитию (USAID) «Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International, Inc”, принимает заявки на получение грантов для установления и развития рыночных партнерства частного сектора, чтобы содействовать деятельности по передаче технологии, в таких секторах, как: фрукты, столовый виноград и ягоды. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с нормативными документами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также согласно внутренней политике по управлению грантами Проекта АПМ.

В рамках проекта будет проведен предварительный семинар, 21 марта 2018 года, в 11:00 в течении двух часов, в офисе AПМ по адресу: ул. Алексея Матеевича, 87, Кишинев, Молдова.

Этот семинар позволит кандидатам, имеющим право на получение помощи и заинтересованным кандидатам задавать вопросы об Объявление о подаче Заявок и получать рекомендации о том, как заполнить форму заявки. Заинтересованные заявители, которые отвечают требованиям приемлемости, определенным в разделе III ниже, и хотели бы присутствовать на этом семинаре, должны подтвердить свое участие, отправив имя участника и имя организации на адрес [email protected] до 16 марта 2018 года. Только один человек может присутствовать от каждой организации. При подтверждении посещаемости уточните если у человека есть особые потребности в доступе к семинару. Возмещение расходов для посещения семинара не будет. Зарегистрированные участники получат подтверждение участия в течение 2 рабочих дней с момента получения.

Желающие принять участие в проекте могут задать вопросы, касательно запроса о подаче Заявлений на получение гранта (RFA) и получить руководство о том, как заполнить форму заявления, отправив вопросы на электронный адрес: [email protected] до 16 марта 2018 года. Для обеспечения того, чтобы все вопросы были получены и обработаны на справедливой и прозрачной основе, мы любезно просим, чтобы все сообщения производились по электронной почте, а не по телефону. Для получения полного пакета заявки и Q&A (вопросов и ответов) проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1vOQznVc51ans25PL6x_e7w5w8d9PNdeq?usp=sharing

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление ненадлежащего благосклонного отношения, касательно данного ходатайства. О любой ненадлежащей просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю Проекта АПМ или на: [email protected].

Заинтересованные заявители должны отметить, что любые сообщения электронной почты, которые не приходят от @chemonics.com или @moldovaagro.com не официальная переписка и заявители должны связаться с [email protected] немедленно, если они получают какую-либо неформальную переписку.

 

Приложения к данному Объявлению о подаче Заявлений на получение гранта:

- Приложение A – Форма Заявления на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной части Заявления на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые, как применимые стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканский неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
  • Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.