Revizuit: Proiectul USAID APM lansează apelul de grant Nr. MoldHVAA_RFA_011 - Îmbunătățirea oportunităților de comercializare a cireșelor prin modernizarea infrastructurii post-recoltare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA)

No. MoldHVAA_RFA_011

Îmbunătățirea oportunităților de comercializare a cireșelor prin modernizarea infrastructurii post-recoltare

Data lansării: 8 Martie, 2018

Data încheierii revizuită: 17 aprilie, 2018

Stimat Solicitant :

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru a îmbunătăți operațiunile de export a cireșelor moldovenești, prin îmbunătățirea tehnologiilor post-recoltă și infrastructurii caselor de ambalare și exportatorilor de cireșe. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Proiectul va organiza un atelier de pre-aplicare la data de 20 martie, 2018, de la ora 11:00 pentru două ore la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: [email protected] până la data de 16 martie 2018. Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participarea la atelier. Atunci când confirmați participarea, indicați dacă persoana are necesități speciale pentru a accesa facilitățile atelierului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un email de confirmare a înregistrării în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de participare.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: [email protected] până la 16 martie 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. Pentru pachetul de aplicare COMPLET și Q & A verifică Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1kCJfUglBRSCl9P25AlOalnewReZJZsMu?usp=sharing

Angajații proiectului APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email [email protected].

Solicitanții trebuie să ia în considerare că corespondența electronică cu alte e-mail-uri care nu provin de la @chemonics.com sau @moldovaagro.com nu sunt corespondență oficială, iar solicitanții trebuie să contacteze imediat [email protected] dacă se confruntă cu o astfel de situație.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru cererea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Certificări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

Проект USAID “Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове”

Объявление о подаче Заявок на получение грантов

№ MoldHVAA_RFA_011

Улучшение возможностей сбыта черешни путем улучшения послеуборочной инфраструктуры

Дата опубликования: 08 марта, 2018

Пересмотренный крайний срок подачи заявлений: 17 апреля, 2018

Уважаемый заявитель!

Проект Агентства США по Международному Развитию (USAID) «Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International, Inc”, находится в поисках заявок на гранты для осуществления деятельности по улучшению экспортных возможностей молдавской черешни за счет совершенствования технологий послеуборочной обработки и инфраструктуры упаковщиков и экспортеров черешни. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с нормативными документами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также согласно внутренней политике по управлению грантами Проекта АПМ.

В рамках проекта будет проведен предварительный семинар, 20 марта, 2018 года, в 11:00 в течении двух часов, в офисе AПМ по адресу: ул. Алексея Матеевича, 87, Кишинев, Молдова.

Этот семинар позволит кандидатам, имеющим право на получение помощи и заинтересованным кандидатам задавать вопросы об Объявление о подаче Заявок и получать рекомендации о том, как заполнить форму заявки. Заинтересованные заявители, которые отвечают требованиям приемлемости, определенным в разделе III ниже, и хотели бы присутствовать на этом семинаре, должны подтвердить свое участие, отправив имя участника и имя организации на адрес [email protected] до 16 марта, 2018 года. Oт каждой организации может присутствовать только один человек . При регистрации уточните если у человека есть особые потребности в доступе к семинару. Возмещение расходов для посещения семинара не будет. Зарегистрированные участники получат подтверждение участия в течение 2 рабочих дней с момента регистрации.

Желающие принять участие в проекте могут задать вопросы, касательно запроса о подаче заявлений на получение гранта (RFA) и получить руководство о том, как заполнить форму, отправив вопросы на электронный адрес: [email protected] до 16 марта, 2018 года.

Для обеспечения получения и обработки   всех вопросов на справедливой и прозрачной основе, мы любезно просим, чтобы все сообщения производились по электронной почте, а не по телефону. Для получения полного пакета заявки и Q&A (вопросов и ответов) проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1kCJfUglBRSCl9P25AlOalnewReZJZsMu?usp=sharing

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление ненадлежащего благосклонного отношения, касательно данного ходатайства. О любой ненадлежащей просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю Проекта АПМ или на: [email protected].

Заявители должны знать, что любые электронные письма, которые не поступают с @chemonics.com или @moldovaagro.com, не являются официальной корреспонденцией, и заявители должны немедленно связаться с [email protected], если они получают какую-либо неофициальную корреспонденцию.

Приложения к данному Объявлению о подаче Заявлений на получение гранта:

- Приложение A – Форма Заявления на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной части Заявления на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые, как применимые стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканский неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
  • Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.