AO Centrul de Consultanță în Afaceri organizează concursul de co-finanțare la înființarea perdelelor de protecție pentru plantațiile bacifere și aplicarea inovațiilor la modernizarea tehnologiilor de producere

Ajută-ne să distribuim acest articol:

                                                             TERMENI DE REFERINȚĂ

                             

 Selectarea beneficiarilor pentru obținerea co-finanțării  la  înființarea perdelelor de protecție  pentru  plantațiile  bacifere  și aplicarea  inovațiilor la modernizarea tehnologiilor de producere

 

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de cultivare a arbuștilor fructiferi și căpșunului  în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,, Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ . Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P ( Making Markets Work for the Poors ), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

Justificarea Proiectului  

Una dintre cele mai importante limitări în înființarea și menținerea  plantațiilor bacifere este clima semi-aridă persistentă în Republica Moldova, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. Perdelele de protecție  reduc evaporația  apei din sol și transpirația plantelor în lunile de vârf , reduc viteza vântului , în perioada anului , ceea ce contribuie la scăderea temperaturii joase  cu câteva  grade Celsius din timpul iernii , un factor foarte important pentru unele specii ca ( Murul, Coacăzul negru ) , protejând lăstarii  de îngheț în timpul iernii.

 Reieșind din cele menționate mai sus, CCA are ca obiectiv promovarea şi implementarea bunelor practici  prin promovarea  utilizării perdelelor la protecția plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun de unele hazarduri naturale prezente în Republica Moldova. Un factor important este  protecția pomușoarelor de particule de sol , mai ales plantațiile care sunt aflate la marginea căilor de acces , zone marginale sau în apropierea autostrăzilor . Reieșind din cele menționate mai sus, precum și din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, CCA  are ca obiectiv promovarea și implementarea bunelor practici de adaptare la schimbările climatice prin reabilitarea/înființarea perdelelor de protecție în jurul plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun .

De asemenea CCA, are ca obiectiv promovarea și susținerea producătorilor în aplicarea tehnicilor și tehnologiilor inovative , ce ar avea  impact direct sau indirect asupra îmbunătățirii  productivității  și calității  fructelor arbuștilor fructiferi și căpșunului.

 

Abrevieri

AMIB – Proiectul „ Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare ”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Glosar

Pomușoare – fructe ce cresc pe plantele arbuștilor fructiferi și căpșun: zmeure, coacăze (roșii și negre), căpșuni, ioște , agrișe, aronii , afine, cătini albe, mure etc;

Perdele de protecție – fâșiile de arbori  forestieri sau specii de arbuști , care se utilizează  la împrejmuirea terenurilor agricole, în scop de protecție  împotriva maselor reci de aer , praf, blocaj de intrare  necontrolată a persoanelor străine  în plantație.

 

             Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor de grant ( Perdele de protecție și Inovații )

În calitate de beneficiar a grantului de cofinanțare la restabilirea/înființare perdelor de protecție și la aplicarea inovațiilor pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord al  Republicii  Moldovei, care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ, SRL , ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de cultivare a arbuștilor fructiferi și căpșunului  mai mult de 1 an;
 • Să posede cel puțin 1 an de  experiență în cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșunului;
 • Să posede cel puțin 0,5 ha  de plantație cu  una sau mai multe culturi de  (căpșun, zmeur , mur , agriș, corn, coacăz,  goji ,afin, caprifoi ,  etc);
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru anul 2017, aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat;
 • Să mențină evidentă contabilă conform standardelor naționale;
 • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al materialului săditor pentru înființarea perdelelor de protecție sau 50 % din costul  total al inovației aplicate .

  Cerințe obligatorii  de co-finanțare a perdelelor de protecție a plantației de arbuști fructiferi sau căpșun

 • Sunt eligibili spre co-finanțare  numai cultivatorii de arbuști fructiferi și căpșun (dacă de prezența perdelelor de protecție beneficiază mai mulți producători de pomușoare vecini cu terenul beneficiarului  , constituie un avantaj) ;
 • Se va cofinanța material săditor arborilor forestieri  de ( plop, fag, stejar, alun sălbatic ,etc;)  și arbuști fructiferi ( cătina albă ,măceș și scorușul negru, speciile sălbatice) ;
 • Sunt eligibili spre cofinanțare agenții economici care dețin plantație cu vârsta de  1 an  și mai mult ;
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la oficiul Cadastral  teritorial;
 • Plantația trebuie să fie bine menținută, pe parcursul anului de vegetație ;
 • Beneficiarul este obligat să procure materialul săditor de la o pepinieră silvică licențiată din Republica Moldova și să planteze materialul săditor  în jurul plantației  , după care  CCA va  rambursa cel mult 50 % din costul materialului săditor;
 • Să fie de acord ca, după co-finanțare , să fie organizate de către CCA  ori partenerii Proiectului , 1-2 seminare de instruire și promovare, pentru fermierii interesați în aplicarea măsurilor naturale de protecție a plantațiilor de arbuști fructiferi sau căpșun ;
 • Beneficiarul va fi obligat să efectueze irigarea  fâșiei de protecție ( la necesitate ) , în  primul an după plantarea butașilor ;
 • Pentru a beneficia de co-finanțare Solicitantul este obligat să prezinte permisiunea/proiectul  de plantare a fâșiei  de protecție în jurul  terenului de la Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice  din Chișinău.

      Nu se vor cofinanța:

 • Agenți economici care au plantații rău menținute ;
 • Persoane fizice; 
 • Terenurile agricole pe care sunt plantate alte specii, decât cele menționate mai sus;
 • Procurarea bunurilor restricționate, cum ar fi: produse agricole restricționate, autovehicule, mașini  și utilaj agricol ;
 • Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată sau cofinanțată;
 • Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de CCA ;
 • Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului;
 • Acumularea de fonduri.

  

       Cerințe obligatorii  de co-finanțare a inovațiilor aplicate

 • Sunt eligibili spre co-finanțare  numai cultivatorii de arbuști fructiferi și  căpșun;
 • Se vor co-finanța  următoarele inovații :
 • - suport metalic flexibil la plantele de mur ;
 • - sisteme inovative de conducere a arbuștilor fructiferi ( tehnologia ,,Bibaum ‘’ și ,,Trident ‘’ ) ;
 • - utilaj electronic  utilizat în seră   pentru  monitorizarea factorilor microclimatici la creșterea plantelor  și dezvoltarea fructelor  ;
 • - utilizarea plasei  de protecție pentru plantațiile  de ( coacăz negru, mur , zmeur);
 • - utilizarea stimulatorilor  de creștere în plantațiile de arbuști fructiferi ș căpșun;
 • - material săditor pentru plantare  ,aplicând   tehnologii inovative de cultivare a plantațiilor de zmeur intensiv și superintensiv ( ex: Tehnologia ,, Long Cane ’’ ) ;
 • - cultivarea afinului în saci sau containere , teren protejat  ( CCA va cofinanța doar suportul metalic instalat în seră sau sistemul electronic  de monitorizare a factorilor climatici în interiorul serei ).

         Notă:  Daca solicitantul dorește să aplice și pentru alte inovații ce nu a fost menționate mai sus, este             liber să   contacteze  reprezentanții  proiectului pentru concretizări, înainte de completarea cererii de             co-finanțare.

 • Vor fi co-finanțați  agenții economici care dețin plantație cu vârsta de   1 an  și mai mult ;
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la Oficiul Cadastral  teritorial;
 • Plantația trebuie să fie bine menținută, pe parcursul anului de vegetație ;
 • Să fie de acord ca, după co-finanțare , să fie organizate de către CCA  ori partenerii Proiectului   1-2 seminare de instruire și promovare  a inovațiilor  aplicate;
 • Găzduirea  presei  pentru filmare video ;
 • Organizarea altor evenimente de informare/diseminare ;
 • Găzduirea studenților universității agrare, școlilor profesionale și/sau ai colegiilor timp de câteva zile de activități demonstrative;
 • Găzduirea unui program de cercetare;
 • Găzduirea grupului de  fermieri pentru 1-3 zile , în scop de informare și instruire .

 

Mărimea grantului. Limita Bugetului

CCA va acorda :

- maxim  3 (trei) granturi  pentru 3 Beneficiari   , în valoare de 50 % din costul total , dar nu mai mult de 20 000   MDL  per  beneficiar pentru înființarea perdelelor de protecție a  terenurilor plantate cu arbuști fructiferi sau căpșun . Suma totală pentru 3  granturi constituie 60 000 lei;

- maxim 1 grant per  1 Beneficiar , pentru  aplicarea  inovațiilor moderne , în valoare de 50 % din costul total, dar nu mai mult de 50 000 lei.

   Suma totală disponibilă  pentru 4 ( patru ) granturi constituie  110 000 MDL.

       

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;

2) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

3) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

4) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

5) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

6) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2).

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de referință și  procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarelor se va efectua în baza  criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

                      Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare a perdelelor de protecție

Poziția

Criteriile de evaluare

Punctaj

A

Experiența ofertantului în  cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșunului

30

B

Gradul de asigurare a plantației cu utilaj agricol, sistemul de irigare prin picurare, sistemul de susținere a plantelor ,etc.

40

C

Numărul de producători/terenuri in vecinătate  care vor beneficia în urma  înființării  perdelelor de protecție

30

 

 

Criteriile de  evaluare a cererilor de finanțare a inovațiilor

 

Poziția

Criteriile de evaluare

Punctaj

A

Experiența ofertantului în  cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșunului

30

B

Performanța anterioară   în aplicarea tehnologiilor inovative

20

C

Gradul de asigurare a plantației cu utilaj  și mașini agricole , sistem de irigare prin picurare, etc.

40

D

Cota de cofinanțare a beneficiarului

10

 

 • După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limită de recepționare a cererilor de cofinanțare este 10 APRILIE  2018.
 • Rezultatele vor fi anunțate până în data de 16 APRLIE 2018.

         

 • Pentru a primi  pachetul de documente spre completare ( Anexele si Cererea de finanțare ) , nu ezitați să ne contacați pe adresa de email sau pe numărul de telefon de mai jos:

           adresa de e-mail: [email protected]  or

           Tel: 068225589

           Persoana de contact: Dodica Dumitru

Alte articole de acest autor:
Author: Dmitri Chisioglov
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.