Proiectul USAID APM lansează apelul anual de granturi - Inovare și Transfer Tehnologic în Lanțul Valoric al Pomușoarelor

Programul USAID pentru Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Apel Anual al Programului (APS) nr. MOLDHVAA_APS_002

Inovare și Transfer Tehnologic în Lanțul Valoric al Pomușoarelor

Data emiterii: 04 octombrie 2017

Data limită: 03 octombrie 2018 (sau până la epuizarea fondurilor)

Stimate solicitant:

Proiectul Agricultură Performantă în Moldova (APM) finanțat de Agenția USAID și implementat de compania Chemonics International intenționează  să acorde granturi pentru activități de inovare și transfer tehnologic care vor îmbunătăți practicile de producere și manipulare post-recoltare în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor  și care vor genera vânzări mai mari atât pe piața internă cât și la export.  Implementând tehnologii noi și inovații, activitățile beneficiare de granturi vor fi utilizate în scopuri demonstrative pentru alte părți interesate din lanțul valoric al pomușoarelor, inclusiv pentru studenții care participă la programe de învățământ.

Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și Guvernului SUA care reglementează utilizarea granturilor în conformitate cu contractele și politicile interne de gestionare a granturilor pentru programul APM. APS anexat conține instrucțiuni detaliate cu privire la procesul de depunere a dosarului pentru obținerea granturilor. Solicitanții sunt încurajați să studieze acest document în întregime pentru a înțelege mai bine procesul de aplicare pentru granturi. Întrebările specifice pot fi adresate doar la adresa de Email: [email protected]. Pentru a asigura o competiție corectă și transparentă nu sunt acceptate apelurile telefonice. Răspunsurile la întrebările relevante vor fi plasate periodic pe adresa Google Drive indicate mai jos. Solicitanții sunt încurajați periodic să verifice pe Google Drive răspunsurile la întrebări.

https://drive.google.com/drive/folders/0BzazNP4kCiU5azVaUHF5M3A2Y00?usp=sharing

Solicitanții trebuie să adreseze toate întrebările la [email protected]. Dacă este necesar, solicitanții pot apela și la numărul 022 803 136, cu toate acestea solicitanții interesați vor fi rugați să-și expedieze întrebările prin e-mail. 

Angajații APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email [email protected]. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la granturi, precum și cu politicile interne ale Proiectului de gestionare a granturilor.

APM încurajează solicitanții să dezvolte activități inovatoare care oferă soluții pentru problemele critice din sectorul pomușoarelor. Solicitanții trebuie să gândească creativ despre căile de implicare a mai multor părți interesate în sectorul vizat și trebuie să se concentreze pe metodele durabile de desfășurare a activităților după încheierea acordului de grant. APM urează succes solicitanților și le mulțumește pentru ideile inovatoare și eforturile depuse pentru aplicare la  fondurile de granturi.

Cu respect,

Echipa Granturi a Proiectului USAID pentru Agricultura Performantă în Moldova

Următoarele anexe sunt parte a acestui APS:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru solicitarea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Confirmări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

ЕЖЕГОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

«Эффективное сельское хозяйство в Молдове» USAID

Ежегодное программное заявление (APS) № MoldHVAA_APS_002

Инновации и передача технологий

в цепочке добавленной стоимости ягод

Дата выпуска: 04 октября 2017 года

Дата закрытия: 03 октября 2018 года (или пока не закончатся средства)

Уважаемый кандидат:

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» (HVAA), осуществляемый Chemonics International, направлен на присуждение грантов на осуществление деятельности в области инноваций и передачи технологий, которые улучшат производство и методы послеуборочной обработки в цепочке добавленной стоимости ягод и приведут к увеличению продаж на внутреннем и внешнем рынках. Посредством внедрения новых технологий и инноваций грантовая деятельность будет использоваться в демонстрационных целях для других заинтересованных сторон в цепочке добавленной стоимости ягод, включая студентов, участвующих в программах двойной системы образования.

Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с правилами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, и внутренней политикой управления грантами HVAA. Прилагаемое APS содержит подробные инструкции, которые будут оказывать содействие претендентам в процессе подачи заявки на финансирование. Претендентам настоятельно рекомендуется подробно ознакомиться с настоящим документом, чтобы получить четкое представление о процессе подачи заявки на грант. Конкретные вопросы могут быть направлены только на электронный адрес: [email protected]. Чтобы способствовать честной конкуренции и прозрачности процесса подачи заявок телефонные звонки не принимаются. Ответы на соответствующие вопросы будут размещаться на постоянной основе по адресу Google Диска, указанному ниже. Претендентам рекомендуется периодически проверять на Google Диске ответы на заданные вопросы.

https://drive.google.com/drive/folders/0BzazNP4kCiU5azVaUHF5M3A2Y00?usp=sharing

Заявители должны направлять все вопросы по электронному адресу [email protected]. Если необходимо, заявители могут также позвонить по телефону 022 803 136, однако заинтересованным заявителям будет любезно предложено направлять их вопросы по электронной почте.

Сотрудники проекта и Chemonics не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление предосудительного благосклонного отношения касательно этого ходатайства. О любой предосудительной просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю проекта или на: [email protected]. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с правилами USAID и правительства США, регулирующими гранты по контрактам, и внутренней политикой управления грантами HVAA.

HVAA рекомендует претендентам развивать инновационную деятельность, предлагающую решения важнейших проблем в ягодном секторе. Претенденты должны творчески подходить к способам привлечения многочисленных заинтересованных сторон и думать об устойчивых способах осуществления деятельности после закрытия гранта. HVAA желает всем претендентам всяческих удач, и благодарит претендентов за их новаторские идеи и усилия по подаче заявки на получение гранта.

С уважением,

Команда грантов USAID «Эффективное сельское хозяйство»

В данное APS включены следующие приложения:

- Приложение A – Форма заявки на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной заявки на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки претендента

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые как применимые стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканский неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, размещены по следующему адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf

Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, размещены по следующему адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md