Inspectoratul Naţional de Probaţiune angajează consilier de probaţiune (psiholog)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Biroul de probaţiune Rîşcani, Chişinău

Consilier de probaţiune superior  - 2 unităţi

Data-limită de depunere a documentelor:

22.07.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Realizarea şi executarea mecanismelor în vederea prevenirii recidivei în privinţa persoanelor liberate de pedeapsa penală şi a persoanelor condamnate cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, acordarea asistenţei şi consilierii, monitorizarea comportamentului subiecţilor probaţiunii în vederea reintegrării în comunitate a acestora.
 
Sarcinile de bază:
1.      Supravegherea executării hotărîrilor instanțelor judecătorești (art.art.90, 91 CP);
2.      Aplicarea programelor de resocializare şi prevenirea a recidivei în rîndul subiecţilor probaţiunii.
3.      Asigurarea executării pedepselor penale cu privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau a exercita o anumită activitate.
4.      Asigurarea executării sancțiunilor cu privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita o anumită activitate
5.      Acordarea asistenţei şi consilierii, subiecţilor probaţiunii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Boghean Rodica - şef al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

[email protected]

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare de licenţă în domeniul psihologiei, asistenţă socială, psihopedagogie
 
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu de specialitate sau în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da Certificat medical:  Da Cazier juridic:  Da Copia carnetului de muncă:  Da Alte documente necesare: 

Formular de participare http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2600 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
 
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-         Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-         Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
-         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-         Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-         Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
         
          Acte normative în domeniul de activitate:
 
-         Legea cu privire la probaţiune nr.8 din 14.02.2008;
-         Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune;
- Hotărîrea Guvernului nr.210 din 21.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierului de probaţiune;
-         Codul de executare (partea a II-a);
-         Codul contravenţional al Republicii Moldova;
-         Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă neremunerată în folosul comunităţii;
-         Codul Penal al Republicii Moldova;
-         Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova.
- Psihologie Generală , Andrei Cosmovici;
- Suport de curs: Psihoterapii cognitiv-comportamentale, Tatiana Turchină;
- Fundamentele psihologiei, Tinca Creţu.

Alte articole de acest autor:
Author: Inspectoratul Naţional de Probaţiune
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.