Inspectoratul Naţional de Probaţiune angajează specialişti în Direcţia financiară

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

22.07.2018

Unități disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


Saricini de bază: 

  1. Asigurarea evidenţei şi mişcării valorilor materiale prezente a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate la Balanţa Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi subdiziunile teritoriale;
  2. Asigurarea evidenţei şi circulaţiei tuturor mijloacelor fixe existente aflate la balanţa Inspectoratului Naţional de probaţiune, calcularea uzurii mijloacelor fixe;
  3. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind mişcarea bunurilor materiale;
  4. Participarea la inventarierea patrimoniului, activelor şi pasivelor Inspectoratului Naţional de probaţiune, pregătirea listelor de inventariere;
  5. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea transferurilor prin Trezoreria teritorială;
  6. Efectuarea evidenţei contabile a documentelor de strictă evidenţă şi documentelor băneşti.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Rodica Boghean - şef al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

[email protected]

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi anei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da Certificat medical:  Da Cazier juridic:  Da Copia carnetului de muncă:  Da Alte documente necesare: 

Formular de participare disponibil:
http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr. 48  privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
- Hotărîrea Guvernului nr.331  privind salarizarea funcţionarilor publici;
- Legea nr.355  cu privire la salarizarea în sectorul bugetar; 
- Hotărîrea Guvernului nr.10  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
- Hotărîrea Guvernului nr.550  privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiele străine şi a anumitor persoane;
- Ordin Ministrului Finanţelor nr.93 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91  cu privire la clasificaţia bugetară;
-  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-  Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-  Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public” 

Alte articole de acest autor:
Author: Inspectoratul Naţional de Probaţiune
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.