Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

      Inspecția Socială; (Chișinău, Șoseaua Hâncești, 53, Bloc ”B”) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante. CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul judiciar, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa) pot fi prezentate la Serviciul resurse umane al Inspecției Sociale, până la 28.05.2018, et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022-999-239.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova
 2. Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2)
 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet)
 5. Fără antecedente penale
 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical
 7. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

8.Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1. Inspector principal în Direcția inspecția serviciilor sociale – 1 funcție.

 

Scopul funcției publice vacante conform fișei postului:

Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează  acordarea  serviciilor  sociale.

Sarcini de bază:

 • Exercită inspecția asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;
 • Formulează, în baza rezultatelor activităților de monitorizare, de control și de evaluare, propuneri pentru îmbunătățirea stării de lucruri în domeniu și, în caz de necesitate, a cadrului normativ și metodologic existent;
 • Soluționează problemele  de complexitate înaltă și sesizează organele  competente în cazul constatării încălcării altor dispoziții legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, la indicația șefului Inspecției Sociale, sau a șefului de direcție;
 • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoartele scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Monitorizează  procesul de instruire a inspectorilor superiori și inspectorilor, precum și participă la pregătirea materialelor și organizează seminare de instruire a inspectorilor sociali.
 1. Inspector superior, Direcția inspecția serviciilor sociale – 1 funcție

Scopul funcției publice vacante conform fișei postului:

Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează  acordarea  serviciilor  sociale.

Sarcini de bază:

 

 • Realizează sarcini de complexitate medie privind inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative, care reglementează serviciilor sociale.
 • Consiliază prestatorii de servicii sociale supuși controlului în ceea ce privește îmbunătățirea activității acestora;
 • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoartele scrise în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale, cu aprobarea ulterioară a șefului Inspecției.
 • Efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările, sesizările, demersurile și interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de  legislație.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 

 • studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în vigoare în domeniul asistenței sociale și serviciilor sociale.

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.

 

 1. Specialist principal în Serviciul juridic – 1 funcție

 

Scopul funcţiei publice vacante conform fişei postului: Asigurarea corectitudinii aplicării normelor legislației în realizarea funcțiilor Inspecției Sociale.

Sarcini de bază:

 

 • Asigurarea asistenţei juridice, respectarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei în cadrul Inspecţiei Sociale;
 • Reprezentarea intereselor Inspecţiei în instanţele de contencios administrativ şi alte instanţe judecătoreşti;
 • Efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte din cadrul Inspecţiei Sociale;
 • Elaborarea propunerilor pentru modificarea și completarea actelor normative ca rezultat al dificultăților constatate în procesul inspecției prestațiilor și serviciilor sociale;
 • Participarea la avizarea şi elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniu.

Cerinţe specifice  pentru participare la concurs:

 

 • studii superioare juridice;
 • cunoașterea legislației naționale în domeniul protecției sociale;
 • 3 ani experiență profesională în domeniul sarcinilor de bază pentru funcția vizată.

Bibliografia concursului:

 

-  Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului  public;

-  Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;

-  Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;

-  Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

-  Legea nr. 156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat;

-  Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;

-  Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-  Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare

-  Acte normative în domeniul de specialitate:

-  Codul civil al Republicii Moldova;

-  Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova;

-  Codul Familiei al Republicii Moldova;

-  Codul contravențional al Republicii Moldova;

 • - Codul muncii al Republicii Moldova.
Alte articole de acest autor:
Author: Tamara Botnaru


Organizații vizate: Inspectia Sociala |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.