Termeni de referință: Costificarea serviciului regional de tip Barnahus și crearea mecanismelor de finanțare a acestui tip de serviciu

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului/acordului: individual

Limbile solicitate: română, engleză

Durata preconizată a misiunii: 15 mai 2018 – 15 iulie 2018

 1. Context

Deși numărul copiilor victime ale violenței nu poate fi estimat cu exactitate, evidența cazurilor de abuz asupra copiilor fiind segmentară atât la nivel local, cât și la nivel național, fenomenul violenței față de copii este prezent în societate. Odată cu  implementarea Mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului[1], anual, sectoarele educație, protecție socială, sănătate, ordine publică înregistrează circa 3000 de cazuri.

Conform datelor statistice, copiii reprezintă 21% din populația Republicii Moldova. Rezultatele ultimului MICS, arată că peste 76% dintre copiii în vârstă de 2-14 ani, pe parcursul vieții au fost supuși diferitor forme de violență. Rezultatele analizelor efectuate în domeniu pe parcursul ultimilor ani arată că, exceptând violența fizică și psihologică în scopuri disciplinare, neglijarea copilului este un fenomen destul de răspândit. În ultimul timp se atestă o creștere constantă a cazurilor în care copiii sunt victime ale infracțiunilor, adică a formelor grave de violență. Conform statisticilor MAI, numărul cazurilor de copii supuși abuzului a crescut cu cca 60 % în 2015 față de anul 2014 și cu cca 110% față de 2013. Pe parcursul anului 2016, 980 copii au devenit victime ale infracțiunilor, în 2017 cifra ajungând la 1401 cazuri.

Toate acestea impun, pe de o parte continuarea eforturilor autorităților publice de prevenire a cazurilor de violență față de copii, intervenția multidisciplinară în cazurile de violență, iar pe de altă parte, suportul copiilor în cadrul procedurilor legale și reabilitarea copiilor victime/martori ai violenței.

În virtutea modificărilor introduse recent în legislația Republicii Moldova, rolul și atribuțiile autorităților publice și a organelor de drept  în consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva abuzului au crescut esențial, intervenția promptă și eficientă a actorilor cu responsabilități în domeniu fiind primordială pentru acordarea asistenței copilului victimă. În aceste condiții, reglementarea și crearea unui serviciu specializat pentru copiii victime ale violenței este imperioasă.

Ținând cont de Studiul privind evaluarea cadrului normativ-financiar ce reglementează prestarea serviciilor pentru copiii victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, CNPAC în parteneriat cu mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Florești, Glodeni și Edineț, își propune să creeze serviciul regional specializat pentru copiii victime ale infracțiunilor de tip Barnahus.

Modelul Barnahus cuprinde o abordare multidisciplinară și interdepartamentală, asigurând colaborarea între diferitele agenții (judiciare, sociale, medicale) într-un mediu prietenos pentru copii, care oferă servicii complete pentru copil și familie, sub un singur acoperiș, cu contribuția financiară a mai multor actori comunitari. Activitatea serviciilor pentru copii de tip Barnahus pornește de la ipoteza că dezvăluirea experienței traumatice de către copil este esențială atât pentru identificarea, cât și pentru investigarea abuzului asupra copilului în scopul atragerii făptașului la răspundere, cât și în scopuri de protecție și terapie a copilului.

Practica internațională, dar și studiul indicat mai sus, arată că Barnahus este eficient, inclusiv din punct de vedere al costurilor, doar dacă va fi creat regional. Deși cadrul normativ în vigoare permite colaborarea autorităților publice locale, o practică de finanțare în comun a serviciilor sociale lipsește. În aceste condiții ne propunem să costificăm crearea acestui serviciu, precum și să elaborăm mecanismul de finanțare astfel încât, acest serviciu să fie regional.

 1. Obiectivele studiului de referință

Obiectivul general al studiului respectiv este de a determina costul pentru activitatea acestui tip de serviciu în mun. Bălți, identificarea prestatorului de serviciu, a surselor de finanțare, mecanismele de cofinanțare a serviciului de către APL care referă beneficiari, precum și a altor actori comunitari (poliție, procuratură, judecătorie, etc).

În cadrul acestei analize se vor costifica următoarele componente:

 • Realizarea audierii în condiții speciale
 • Realizarea examinării medicale/expertizei medico/legale
 • Evaluarea gradului de risc și protecție a copilului
 • Consilierea și terapia copilului și familiei în situație de criză

De asemenea, se va determina capacitatea serviciului și repartizarea cheltuielilor financiare atât între diferite sectoare (protecție socială, instituții de drept), cât și între APL care referă copii către serviciu. La fel, se vor stabili mecanismele de cofinanțare și modalitatea de flux a banului public.

 1. Sarcini și responsabilități

Consultantul va avea următoarele atribuții și responsabilități:

 • va conduce și gestiona procesul de costificare a Serviciului Barnahus, va colabora cu autoritățile publice centrale și locale, organele de drept în vederea costificării serviciului și va menține relații de cooperare strânse cu CNPAC (directorul și coordonatorul proiectului);
 • va întocmi și prezenta planul și termenul de realizare a costificărilor;
 • va elabora metodologia de costificare a serviciului;
 • va realiza costificarea serviciului și o va prezenta către CNPAC;
 • va propune mecanismul de finanțare (acoperire a costurilor) de către sistemul de justiție, sistemul sănătății, protecției sociale, precum și de către APL-uri;
 • va definitiva costificarea și mecanismul de finanțare, luând în considerare comentariile și feedback-ul CNPAC și al partenerilor;
 • va respecta cerințele indicate în acești Termeni de Referință.
 1. Realizări/produse

Produsele livrate în urma cercetării vor fi:

 • Metodologia de costificare a serviciului de tip Barnahus;
 • Costificarea serviciului de tip Barnahus, inclusiv pentru fiecare din cele patru categorii de asistență;
 • Recomandările privind mecanismul de finanțare/cofinanțare a acestui tip de serviciu și instrumentele/actele necesare pentru asigurarea finanțării serviciului.
 1. Termenul de realizare și condițiile de plată

Misiunea de evaluare va cuprinde două luni, în perioada 15 mai –15 iulie 2018. Plata se va efectua în 3 etape: 20% la prezentarea metodologiei de calculare a costurilor, 30% la prezentarea costificării serviciului și 50 % la definitivarea mecanismelor de finanțare a serviciului.

 1. Cerințe

Experiență

 • Experiență în domeniul financiar, juridic, administrație publică sau alt domeniu relevant pentru efectuarea analizei respective;
 • Abilități de cercetare, atât cantitative, cât și calitative;
 • Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul financiar și în domeniul serviciilor sociale;
 • Înțelegerea și familiarizarea cu cadrul normativ și terminologia din domeniul financiar, juridic și protecției sociale.

Competențe

 • Abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cercetare;
 • Abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Abilitatea de a lucra rapid, atât la fața locului, cât și de la distanță;
 • O bună cunoaștere a limbii române; cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.
 1. Procedura de aplicare și procesul de selecție

Consultantul trebuie să depună/prezinte următoarele documente/informații în vederea demonstrării gradului/nivelului de calificare:

 • CV incluzând date privind experiența anterioară în cercetări similare și rezultatele specifice obținute;
 • Scrisoare de intenție care să indice concis motivele pentru care Dvs. sunteți candidatul optim, viziunea și abordarea de lucru;
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) - cu specificarea unui preț fix total pentru proiect însoțită de o defalcare a costurilor.

Termenul limită de prezentare a dosarului  - 30 aprilie 2018. Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: [email protected], cu mențiunea “Concurs de selectare a consultantului financiar” sau vor fi depuse la adresa Calea Ieşilor, 61/2. Pentru interviu vor fi invitați doar candidații selectați în baza dosarelor.

 

[1] Hotărârea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.